Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Stena Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i oktober 2004 en tilsynsaktivitet rettet mot Stena Offshore (Stena) sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.


Revisjonen ble foretatt i forhold til sokkelregelverket, anerkjente normer, og mot Stena sine egne krav.

NORSOK R-003, Rev. 2, juli 2004, "Sikker bruk av løfteutstyr" var ikke formelt vist til som anerkjent norm i Ptils regelverk på revisjonstidspunktet.

Stena så imidlertid positivt på å få en måling mot denne standarden som er anerkjent norm fra 1. januar 2005. Normen er derfor brukt som kravreferanse i rapporten.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet vedrørende Stenas omsøkte (SUT) for innretningen Stena Dee.

Stena Dee (kilde: Stena Drilling)Videre var tilsynet en oppfølgingsaktivitet i henhold til overordnet prosjektoppgave og St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ("Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet ... bedt Oljedirektoratet prioritere tilsynet med disse områdene..").

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i ODs rapport "".

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere

  • at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.
  • at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap.
  • at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Aktiviteten skulle verifisere grunnlaget for den tildelte SUT innen løfteutstyr og løfteoperasjoner.

Resultat fra tilsynet

Vi gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art.

Innretningen kom fra operasjoner på britisk sokkel, med hovedsakelig britisk mannskap som har gått rotasjon på to uker av og to uker på.

Innretningen skulle manne opp med nytt, hovedsakelig norsk mannskap, til å gå rotasjon på to uker "på" og fire uker "av". Nye skift skulle dannes av en blanding av nytt og erfarent mannskap. Dette medfører flere utfordringer av sikkerhetsmessig betydning.

Følgende forhold nevnes spesielt:

  • Det var mangler ved radio kommunikasjonsutstyret til bruk ved løfteoperasjoner.
  • Vernetjenesten var ikke operativ.
  • Opplæring av personell som er involvert i løfteoperasjoner tilfredsstiller ikke fullt ut norske krav. Dette gjelder for eksempel operatør av traverskran, dekksoperatør og personell som rigger og opererer midlertidige oppstilte løfteinnretninger.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss