Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Norne

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i februar 2005 en tilsynsaktivitet rettet mot Statoil ASA (Statoil) sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner på Norne. Ptil registrerte avvik og gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art. Vi har gitt Statoil et varsel om pålegg.


Revisjonen ble foretatt i forhold til sokkelregelverket, anerkjente normer og Statoil sine egne krav.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnet prosjektoppgave, og St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i Oljedirektoratets rapport .

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom Statoils styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat fra tilsynet

Ptil registrerte avvik og gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art.

Følgende forhold nevnes spesielt:

  • Norm for løfteoperasjoner om bord møter ikke fullt ut kravene i AF § 83 sammenholdt med revidert NORSOK standard, og det kunne ikke fremlegges noe dokumentasjon på at måten løfteoperasjoner ble utført om bord oppfyller forskriftens krav.

  • Systemet for opplæring om bord møter ikke relevante krav.

Lenke til vårt brev med varsel om pålegg

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Tlf. 970 54 064