Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Mærsk Innovator

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.-6. oktober 2005 tilsyn med Maersk Contractors Norge AS (Maersk) sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner på Mærsk Innovator. Målsetningen med tilsynet var å verifisere samsvar med regelverkskrav innen områdene løfteoperasjoner og løfteutstyr.


Mærsk Innovator (kilde: Maersk)Etter oppstartsmøte gjennomførte vi verifikasjoner på Mærsk Innovator (bildet), og aktiviteten ble avsluttet med et oppsummeringsmøte om bord.

Mærsk Innovator er en flyttbar boreinnretning (jack up), bygget hos Hyundai i 2003.

Lengden på leggene er 205 meter og innretningen kan operere i opp til 150 m vanndyp. Boligkvarteret har kapasitet til 120 personer.

Revisjonen ble foretatt i forhold til sokkelregelverket, anerkjente normer og Maersk sine egne krav.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnet prosjektoppgave, og St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i Ptils rapport "Analyse av årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner".

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom Maersks styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat fra tilsynet

Vi gjorde under tilsynet observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art.

Her kan følgende forhold nevnes spesielt:

  • Systemet for opplæring i styrende dokument for løfteoperasjoner, Løfteoperasjonsmanual BA 121001.DOC, møter ikke relevante krav.

  • Det var ikke etablert program for trening og øvelse på nødfunksjoner for løfteinnretninger.

  • Innen materialhåndtering ble det observert en del utfordringer og forbedringsområder.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss