Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Grane

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 25.-28.1.2005 tilsyn med Norsk Hydros (NH) styring med løfteoperasjoner og tekniske forhold ved løfteinnretninger og løfteredskap på produksjonsinnretningen Grane. Summen av påviste avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket har ført til at vi har gitt NH et varsel om pålegg.


Bakgrunn for tilsynet

Bruk av løfteinnretninger og løfteredskap representerer en forholdsvis stor risiko for skade på personell og utstyr. Bakgrunnen for tilsynet er Ptils generelle fokus på oppfølging av tekniske og operasjonelle forhold ved bruk av løfteinnretninger og løfteredskap.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet er å bidra til å heve operatørselskapenes oppmerksomhet ved bruk av løfteinnretninger, samt å verifisere samsvar med forskrifter og selskapsinterne krav til styring av løfteoperasjoner, opprettholdelse av tekniske krav, og krav til kompetanse.

Resultat fra tilsynet

Grane (kilde: Norsk Hydro)Materialhåndteringen om bord på Grane (bildet) er teknisk godt tilrettelagt med god tilgjengelighet til utstyr og hjelpemidler som bør gi grunnlag for en god og sikker materialhåndtering.

Tilsynet påviser imidlertid noen alvorlige avvik og flere forbedringspunkter knyttet til tilrettelegging, ledelse og gjennomføring av løfteoperasjoner på innretningen, herunder utforming og etterlevelse av prosedyrer og opplæring av personell.

Summen av påviste avvik og forbedringspunkter gir grunn til å stille spørsmål ved NHs samlede styring av planlegging og utføring av løfteoperasjoner på Grane. Med bakgrunn i dette har vi gitt følgende varsel om pålegg:

"Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 83 om løfteoperasjoner, rammeforskriften § 18 om dokumentasjon, jamfør rammeforskriftens § 58, pålegges Norsk Hydro å implementere en norm for løfteoperasjoner om bord, slik at den oppfyller kravet i § 83 sammenholdt med anbefalt norm som er NORSOK R-003, rev 2.
Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.7.2005. Vi ber om å bli informert når pålegget er etterkommet."

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064 - 51 87 66 94