Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteinnretninger og løfteoperasjoner på Ekofisk

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 17. - 21.11.2003 en tilsynsaktivitet rettet mot ConocoPhillips Norge. Tema for tilsynsaktiviteten var løfteinnretninger og løfteoperasjoner på Ekofisk feltet. Tilsynet ble gjennomført på Ekofisk senter og på Ekofisk K og B.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført som en verifikasjon av teknisk tilstand og status for vedlikehold på løfteinnretninger, løfteredskaper og forsvarlig gjennomføring av løfteoperasjoner.

Bakgrunn for tilsynet

Det er både operatørspesifikke forhold og generelle forhold i næringen som danner grunnlag for gjennomføringen av tilsynsaktiviteten.

De operatørspesifikke forholdene er knyttet til modifikasjoner og utskiftinger av Seatrax Monarch kranene.

Videre vil ConocoPhillips også skifte ut en rekke av de gamle offshorekranene på sine innretninger.

De generelle forholdene i næringen er at det på norsk sokkel har vært et uakseptabelt antall ulykker og alvorlige hendelser knyttet til løfteoperasjoner.

Analyser som er utført har vist at tekniske forhold og vedlikehold er medvirkende årsak til ca. 30% av hendelsene.

Videre er løfteoperasjoner omtalt i både tildelingsbrevet fra departementet for 2003 og i Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Tildelingsbrevet fra departementet sier blant annet at OD skal "Følge opp at aktørene tilrettelegger for og opprett holder teknisk integritet på innretninger".

Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten sier blant annet:

"Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet også bedt Oljedirektoratet prioritere tilsynet med disse områdene, og blant annet gjennom dialog med næringen i det etablerte «Sikkerhetsforum», identifisere konkrete tiltak som kan bidra til fremme sikkerheten."

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet har vært å verifisere at operatøren har fulgt opp egne planer for å bedre sikkerheten ved gjennomføring av løfteoperasjoner, samt å verifisere at ODs pålegg og anbefalinger fra tidligere tilsyn er blitt tatt til følge og fulgt opp.

Antall alvorlige hendelser relatert til løfteoperasjoner skal reduseres gjennom å:

  • sikre at teknisk tilstand blir ivaretatt på løfteinnretninger og løfteredskaper,
  • følge opp at regelmessige kontroller blir utført og tiltak iverksatt og fulgt opp,
  • sikre at løfteoperasjoner (alle) blir gjennomført i henhold til krav i forskriftene (Aktivitetsforskriften),
  • bidra til at sikkerhetsnivået ved bruk av Seatrax Monarch kranene på Ekofisk (og Eldfisk) blir forbedret ved å iverksette kortsiktige og langsiktige tiltak.

Resultat av tilsynet

Vårt hovedinntrykk etter gjennomføringen av tilsynsaktiviteten er at ConocoPhillips har lagt ned et betydelig arbeid for å heve sikkerheten ved gjennomføring av løfteoperasjoner.

På viktige områder har dette arbeidet bidratt til en klar forbedring av både kontroll med og oppfølging av løfteinnretninger og løfteoperasjoner.

Vi har gjennom tilsynsaktiviteten verifisert at ConocoPhillips har iverksatt og følger opp tiltak som er beskrevet i planen for oppfylling av pålegg knyttet til Seatrax Monarch kranene.

Petroleumstilsynet vil videreføre ordningen med statusmøter for å bidra til at langsiktige og kortsiktige tiltak blir fulgt opp, men vil redusere møtefrekvensen.

I gjennomføringen av tilsynsaktiviteten har vi også verifisert at ConocoPhillips har etablert et system for vedlikehold, herunder å gjennomføre og følge opp periodiske kontroller på løfteinnretninger og løfteredskaper, som i stor grad samsvarer med kravene til slike systemer.

Vi har videre verifisert at ConocoPhillips har etablert en ordning med kontroll og godkjenning av midlertidige løfteinnretninger (rigginger).

Vi observerte at ConocoPhillips på noen områder likevel har potensial for forbedringer, i hovedsak er forbedringsområdene knyttet til disiplin med hensyn til etterlevelse av egne krav.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss