Gå til hovedinnhold

Tilsyn med leteboring i Barentshavet med Polar Pioneer

Tilsyn: I perioden 27.3.-25.5.2008 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med StatoilHydro og Transocean Offshore Ltd (Transocean). Tilsynet var knyttet til planlegging og gjennomføring av leteboring av brønn 7123/4-1S i Barentshavet med den flyttbare boreinnretningen Polar Pioneer.


Tilsynet ble ført i selskapenes kontorer i Stavanger med intervjuer av sentralt personell og med gjennomgang av relevant dokumentasjon.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med bakgrunn i vår hovedprioritering om forebygging av skader på ytre miljø og fakta om risikopåvirkende faktorer som ligger til grunn for føringer med hensyn til styring av risiko for akutte utslipp i pkt 7.5.1 og 7.5.3 i Stortingsmelding nr.8 (2005-2006): Helhetlig forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (HFB).

Vi har under tilsynet sett nærmere på hvilke tiltak StatoilHydro og Transocean har iverksatt for å redusere sannsynlighet for, og konsekvensen av akutte utslipp utover det som gjelder leteboringer på norsk sokkel generelt. Vi har også sett på hvilke tiltak som er iverksatt på andre områder for å forbedre HMS-nivået ved aktivitetene i Barentshavet.

Formål med tilsynet
Vi har under tilsynet fulgt opp de etablerte systemene i selskapene som skal sikre at operasjonen blir planlagt og gjennomført i henhold til krav i regelverket hvor blant annet fakta som fremgår av HFB er et sentralt grunnlag for oppfyllelse av kravene som gjelder for boring i miljøsårbare områder.

Aktuelle forhold som vi har sett nærmere på er blant annet planlegging av operasjonen, gjennomførte risikoanalyser, opplæring og kompetanse, trening og øvelser, vedlikehold, monitorering, ledelsesfokus og operasjonelle prosedyrer.

Resultat av tilsynet
Tilsynet har vist at planlegging og gjennomføring av operasjonen med Polar Pioneer på 7123/4-1S ikke er i tråd med regelverkets krav til operasjoner i Barentshavet.

Vi har avdekket at hensynet til virksomhetens egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av aktiviteten.

Vurderinger av utblåsningsrisiko har ikke ført til konkrete sannsynlighets- og konsekvensreduserende tiltak for denne leteboringen sammenlignet med operasjoner på andre lokasjoner, til tross for at fakta om Barentshavet tilsier at det er behov for særlig aktsomhet i dette området, slik det fremgår blant annet av HFB.

Selskapene har ikke identifisert eller iverksatt prosesser eller aktiviteter for å oppnå forbedring av HMS-nivået ved aktiviteten med Polar Pioneer i Barentshavet.
Områder som har fått spesiell oppmerksomhet i planlegging og gjennomføring av operasjonen med Polar Pioneer er i liten grad relatert til redusering av risiko for storulykke, påfølgende akutte utslipp og konsekvenser av dette.

Derimot er det iverksatt flere tiltak for å redusere risiko for mindre lekkasjer og utslipp av for eksempel hydraulikkolje fra innretningen.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

,
E-post: |