Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør for Gjøa

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med StatoilHydros etterlevelse av regelverkskrav og prosjektspesifikke krav som er etablert i forbindelse med kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør og stigerør for Gjøa-prosjekt. Vi har ikke identifisert avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført med møter, samtaler og verifikasjonsaktiviteter hos leverandør av fleksible rør, NKT Flexibles, 30. mars i Brøndby og 31. mars i Kalundborg.

Om Gjøa
Gjøa ble påvist i 1989 og ligger ca 40 kilometer nord for Framfeltet. Reservoaret inneholder gass over en relativt tynn oljesone.

Statoil er operatør i utbyggingsfasen, mens Gaz de France skal overta operatøransvaret når feltet kommer i produksjon. Utbyggingen vil omfatte fem havbunnsrammer knyttet til en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning.

Oljen vil bli eksportert i en ny 55 kilometer lang rørledning som skal koples til Troll Oljerør II, for videre transport til Mongstad.

Gassen er planlagt eksportert i en ny 130 kilometer lang rørledning til FLAGS-transportsystem på britisk kontinentalsokkel, for videre transport til St. Fergus. PUD ble levert i desember 2006. 

Bakgrunn for tilsynet
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø og sikkerhet slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdom blir redusert.

En sentral prioritering for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene styrer teknisk tilstand til innretningene. I fremstillingsfasen innebærer dette behov for oppfølging for å avdekke mulige svakheter som kan få konsekvenser i driftsfasen.

Hendelser knyttet til stigerør har ofte stort potensial i forhold til storulykker på grunn av deres plassering på innretninger. I flere av tilfellene har vi sett nye feilmodi som ikke har blitt identifisert i designfasen. Med bakgrunn i dette ser vi det som nødvendig å prioritere oppfølging av kvalifisering, prosjektering og fremstilling av stigerør.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet har vært å vurdere StatoilHydros og NKT Flexibles etterlevelse av regelverkets og prosjektets interne krav som er etablert i forbindelse med kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible stigerør for Gjøa.

Målet har også vært å se på hvordan StatoilHydro oppfyller sin påse-plikt overfor NKT Flexibles, hvordan kompetanse og kvalitet hos leverandør og eventuelt underleverandører blir fulgt opp og hvordan StatoilHydro og NKT benytter positive og negative erfaringer til læring og forbedring.

Resultat av tilsynet
Vårt hovedinntrykk er at etterlevelsen av regelverkskrav og prosjektets egne krav, som er etablert i forbindelse med fremstillingen av stigerørene for Gjøa, er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Det er ikke identifisert noen avvik i denne tilsynsaktiviteten, men det er påvist tre områder med forbedringspotensial. Disse områdene er knyttet til levetid for stigerør, arbeidsinstruks for oppfølging av fremstillingen og oppfølging av avvik i ytre diameter og ovalitet.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |