Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Kristin fabrikasjon

I desember 2003 gjennomførte Oljedirektoratet (OD) et tilsyn rettet mot Statoils oppfølging av fabrikasjon av stigerørsbalkong og flammebom til Kristin-plattformen. Tilsynet ble gjennomført hos leverandøren Dragados Cadiz.


Tilsynet tok utgangspunkt i rammeforskriftens § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, og Statoil sin etterlevelse av påseplikten overfor Dragados Cadiz som leverandør.

Tilsynet begynte med et oppstartsmøte med Statoils byggeplasslag ved Dragados Cadiz 8.12.2003.

Det ble videre avholdt møter og samtaler med Dragados sin prosjektorganisasjon og Statoil sitt byggeplasslag og utført verifikasjoner i fabrikasjonsanlegget og i dokumenter 9., 10. og 11.12.2003.

Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for ODs HMS-oppfølging er å følge opp at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretninger.

Videre er det et av ODs resultatmål å bidra til å minimere kostnader forbundet med risiko for materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

I de senere år har det også vært en rekke hendelser på norsk sokkel som viser manglende robusthet i materialvalg.

Fabrikasjonen av stigerørsbalkong og flammebom til Kristin-plattformen foregår ved Dragados Cadiz i Spania og ligger etter framdriftsplanen. Produksjonskvalitet og framdrift er væravhengig, og leveransen har en omfattende involvering av underleverandører.

Styringen av prosjektet og oppfølgingen av påseplikten er på denne bakgrunn krevende.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å verifisere at Statoil styrer og gjennomfører utbyggingsprosjektet for Kristinplattformen i henhold til gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Videre er det en målsetting å følge opp Statoils ivaretakelse av påseplikten i forhold til leverandørens (Dragados Cadiz) styring av leveranser til prosjektet.

Resultat av tilsynet

I forhold til Statoils ivaretakelse av krav i sentrale deler av petroleumsregelverket, ble det påvist avvik knyttet til styringssystem, virkemiddelbruk for å oppnå forbedringer, tilgjengelighet av nødvendig styrende dokumentasjon samt manglende system for erfaringsoverføring.

Vi ser også klare forbedringspotensial innen håndtering av tekniske avklaringer, samsvar mellom organisasjonsbeskrivelsen og den praktiske utøvelse samt styrking av system for framdriftsplanlegging og kvalitetsoppnåelse.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss