Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kranoperasjoner på Statfjord C

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-28. mai 2004 tilsyn med kran- og løfteoperasjoner på Statfjord C (SFC). Vi foretok verifikasjon av teknisk tilstand og status på løfteinnretninger og løfteredskap på innretningen. Vi observerte løfteoperasjoner, både med bruk av offshorekraner og med rigging og bruk av løfteutstyr i forbindelse med mekanisk vedlikeholdsarbeid i prosessområdet. Ptil har oversendt tilsynsrapporten til Statoil ASA 9. juli 2004. I oversendelsesbrevet har vi gitt selskapet varsel om pålegg.


Statfjord C

Statfjord C (Foto: Statoil ASA)

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at hendelser relatert til kran- og løfteoperasjoner står for en vesentlig del av det totale antall hendelser og ulykker i virksomheten på sokkelen.

Denne aktiviteten er et tilsyn som følger opp rapporten om årsaker til hendelser og ulykker med bruk av offshorekraner, og som fokuserer på de mest fremtredende årsakselementene.

Videre var løfteoperasjoner omtalt i både tildelingsbrevet fra departementet for 2003 og i Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Ptil mottok før tilsynet dokumenter fra Statoil som skulle være styrende for aktiviteter knyttet til kran og løfteoperasjoner på SFC.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil etterlever krav gitt i forskrifter, standarder og interne styringsdokumenter på SFC.

Resultat fra tilsynet

Under oppstartsmøte på Forus fremkom det en del uklarheter/usikkerhet knyttet til Statoils beskrivelser av ansvarsforhold. Dette gjaldt etablering og praktisering av områdeansvar, operasjonelt systemansvar, teknisk systemansvar, teknisk fagansvar, ansvarlig person, ansvarlig eier.

Det som Statoil hadde presentert som styrende dokumentasjon for tilsynsområdet var delvis eller helt ukjent om bord på SFC, og da heller ikke implementert.

Statoils arbeidsprosesskrav gitt i WR 0307 var ukjent for de fleste som ble intervjuet. Intervjuede personers kjennskap til og forståelse av dokumentets innhold og angivelser av ansvar for utstyr var ikke i overensstemmelse med dokumentets beskrivelser.

Sentrale lederposisjoner med ansvar for å følge opp kran- og løfteoperasjoner var ukjent med Ptils forskrifter og Norsok R003N.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss