Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kran- og løfteoperasjoner på Åsgard A

Vi har ført tilsyn med kran- og løfteoperasjoner på Åsgard A. Under tilsynsaktiviteten registrerte vi ikke avvik fra regelverkskrav.


Åsgard A (kilde: Norsk Hydro)Tilsynsaktiviteten offshore ble gjennomført med samtaler/intervjuer med mannskaper. Det ble foretatt verifikasjon av teknisk tilstand og status på løfteinnretninger og løfteredskap på innretningen. Videre observerte vi aktuelle løfteoperasjoner, både med bruk av offshorekraner og med rigging i forbindelse med mekanisk vedlikeholdsarbeid i prosessområdet.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at hendelser relatert til kran- og løfteoperasjoner står for en vesentlig del av det totale antall hendelser og ulykker i virksomheten på sokkelen. Denne aktiviteten er et tilsyn som følger opp Oljedirektoratets (OD) rapport "Årsakssammenheng av hendelser ved løfteoperasjoner", 2000, som fokuserer på de mest fremtredende årsakselementene.

Videre var løfteoperasjoner omtalt i både tildelingsbrevet fra departementet for 2003 og i Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Stortingsmelding nr. 7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten sier blant annet at: "Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet også bedt Oljedirektoratet prioritere tilsynet med disse områdene, og blant annet gjennom dialog med næringen i det etablerte «Sikkerhetsforum», identifisere konkrete tiltak som kan bidra til å fremme sikkerheten."

Petroleumstilsynet (Pti) mottok styrende dokumenter tilknyttet kran- og løfteoperasjoner i forkant av tilsynsaktiviteten.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoil etterlever krav gitt i forskrifter på Åsgard A.

Resultat fra tilsynet

Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art. Ingen av hovedobservasjonene er karakterisert som avvik. Følgende forhold nevnes spesielt:

  • Materialhåndtering er på forskjellig steder på innretningen noe mangelfull (løftebjelker/løfteinnretninger med for lav løftehøyde, rør som ligger midt i banen for forflytning av lasten, gjennomgående luker som ikke ligger i senter i forhold til hverandre, etc.).
  • Det gjennomføres ikke systematisk trening i nødkjøring med offshore kraner - dette skjer kun som del av 12 M FV.
  • Dekksarbeider foretok skyvning av container før denne var under sikker høyde, dvs en høyde over dekk hvor ukontrollert låring av containeren ikke ville kunne skade deksarbeideren.
  • Foreviste stillingsinstrukser for driftsteknikere som har en "ansvarlig eier / ansvarlig person" funksjon er ikke utfyllende i forhold til krav satt i Statoils styrende dokumenter (OR 146 og WR 307).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss