Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kjemikaliestyring i Talisman

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens Forurensningstilsyn (SFT) gjennomførte i perioden 13.-21.2.2006 tilsyn med helhetlig kjemikaliestyring i Talisman Energy Norge AS (TENAS). Tilsynet var rettet mot selskapets valg, bruk, utslipp og avhending av kjemikalier.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer hos TENAS på land og med verifikasjon offshore på Petrojarl Varg (bildet).

Petrojarl Varg (Kilde: PGS)

Tilsynet omfattet også PGS Productions AS (PGS) som er driftsoperatør på Petrojarl Varg.

Tilsynet la vekt på:

 • Valg av kjemikalier; operatørens HMS-kriterier og prosedyrer.

 • Substitusjon; helhetlig tilnærming.

 • HMS-vurderinger (vurderinger i forhold til alle HMS-aspekter).

 • Oppfølging av hendelser i prosessanlegget.

 • Helse- og miljødokumentasjon (HMS-datablad og HOCNF).

 •  

Bakgrunn for tilsynet

HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten på sokkelen knytter sammen helse, miljø- og sikkerhetsaspekter ved valg, bruk og avhending av kjemikalier, og stiller krav om at selskapene har en helhetlig kjemikaliestyring.

Tilsvarende tilsyn med helhetlig kjemikaliestyring er gjennomført også mot andre operatører. Det er ikke tidligere gjennomført samordnet tilsyn med kjemikaliestyring mot TENAS.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å påse at TENAS og PGS har etablert og anvender effektive og helhetlige systemer for HMS-forvaltning av kjemikalier. Videre har det vært et mål å påse at relevante krav og intensjoner i regelverk og tillatelser følges opp på en systematisk måte.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi flere svakheter i både TENAS og PGS sine systemer for HMS-styring av kjemikaliebruken i forhold til regelverkets krav.

Det ble registrert ett avvik knyttet til PGS sine systemer for opplæring og gjennomføring av kjemiske risikovurderinger.

I tillegg ble det registrert forhold med potensial for forbedring innen følgende områder:

 • Økotoksikologisk dokumentasjon for kjemikalier i lukkede systemer.

 • TENAS' systemer for gjennomføring av risikovurderinger.

 • Helhetlig kjemikaliestyring på Petrojarl Varg.

 • Arbeid med substitusjon på Petrojarl Varg.

 • Ansvarsforhold knyttet til oppfølging av arbeidsmiljø i PGS sin landorganisasjon.

 • Ventilasjon i malingsbu på Petrojarl Varg.

 • Oppfølging av omklassifisering av gjengefett på Vargfeltet.

 •  

Det ble gjennom tilsynet også registrert flere positive forhold på Petrojarl Varg. Disse er blant annet knyttet til:

 • God orden og renhold i prosessanlegget.

 • Gode rutiner for distribusjon av HMS-datablad og risikovurderinger fra sentralt register til lagerplasser for kjemikalier.

 • Bevisst minimering av kjemikaliebruken i prosessanlegget. (Eks. biocider)

 • Kartlegging av benzen i forbindelse med entring av tanker, og oppfølging av denne.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss