Gå til hovedinnhold

Tilsyn med KCA Deutag rettet mot brønnkontroll, øvelser og trening

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 10.-11.6.2009 tilsyn med KCA Deutag (KCAD), rettet mot selskapets arbeid med brønnkontrollkompetanse i forbindelse med selskapets systemer, rutiner og oppfølging av bore- og brønnoperasjoner fra faste innretninger. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet
Stortingsmelding 12 (2005-2006) og Ptil fremhever behov for økt oppmerksomhet på arbeid med å forebygge storulykker.

Næringen har gjennomført revisjon av OLF/NR retningslinje 024 i perioden 2007-2009. I den forbindelse fører vi tilsyn med brønnkontroll for å motivere og se hvordan industrien arbeider for å unngå storulykker.

Lignende tilsynsaktiviteter er gjennomført med boreentreprenører og operatørselskap i perioden 2003-2007.

Ptil førte brønnkontrolltilsyn med Hydro med utgangspunkt i aktiviteter på Oseberg Sør i april 2005 (lenke). Selskapets tiltak etter dette er fulgt opp som en del av denne tilsynsaktiviteten.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å avklare hvordan selskapets styringssystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet fungerer i forbindelse med brønnkontrollopplæring, øvelser og trening. Det ble foretatt en gjennomgang og vurdering av selskapets systemer, rutiner og oppfølging av arbeid med brønnkontrollkompetanse målt mot krav i gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet
Vi avdekket ingen avvik fra krav i regelverket.

Det ble under tilsynet identifisert forbedringspunkter knyttet til følgende forhold:

  • Simulatortrening
  • Oppfølging av brønnkontrolløvelser og trening på innretningene
  • Samhandling og gruppekompetanse
  • Aktivitets- og innretningsspesifikk brønnkontrollopplæring
  • Oppfølging av kurs- og opplæringsinstitusjoner.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |