Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kapasitet og kompetanse i grenseflaten mellom operatør og entreprenør

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 26.-30.10.2009 tilsyn med StatoilHydro UPN (nå Statoil Petroleum AS) og Fabricom. Tilsynet var rettet mot styring av kapasitet og kompetanse i grenseflaten mellom operatør og entreprenør. Vi har blant annet identifisert to avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført ved møter med StatoilHydro UPN og Fabricom sine prosjektorganisasjoner for Snorre Redevelopment på land, og ved verifikasjon på Snorre A innretningen. I Snorre Redevelopmentprosjektet skal Fabricom gjennomføre flere delprosjekter på Snorrefeltet for StatoilHydro UPN.

StatoilHydro har etablert seg med egen bemanning med arbeidssted hos Fabricom, med innretningsspesifikk kompetanse om Snorre A. På Snorre A-innretningen er det etablert et prosjektlag med en grunnbemanning hos Fabricom – for tiden om lag 30 personer – og med plassleder fra StatoilHydro (PRO plassleder).

I tillegg har StatoilHydros områdeansvarlig, drift- og kritisk vedlikeholdsleder, planvedlikeholdsleder, HMS-koordinator, plattformsjef og sikkerhetsleder i varierende grad roller opp mot prosjektaktivitetene Fabricom er involvert i.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var relatert til Ptil sin hovedprioritering ”Ledelse og storulykkesrisiko”, der Ptil retter oppmerksomhet mot at selskapenes ledelse skal arbeide målrettet med å redusere risiko for storulykker. Temaet for tilsynet skal ses i lys av risiko og risikostyring og hvordan styring av kapasitet og kompetanse i den forbindelse er et ledd for å forebygge og unngå ulykker.

Kapasitet og kompetanse er sentrale rammebetingelser for forsvarlig drift og ble i tilsynsaktiviteter med risikoutsatte grupper i 2008 avdekket som utfordrende områder for næringen, særlig relatert til arbeidsmiljøforhold.

Tilsynet viste at styring av kapasitet og kompetanse i grenseflaten mellom operatør og entreprenør er en utfordring med hensyn til å sikre tilstrekkelig kompetanse i alle ledd.

Videre viser granskningsrapporter fra Ptil og fra selskapene at mangelfull kompetanse, opplæring, trening og forståelse av risiko er faktorer som ofte identifiseres og er sentrale for å forstå hvorfor ulykker skjer.

Implementeringen av ny driftsmodell i StatoilHydro inkluderer en reduksjon i bemanning til havs. Det er gjennom risikoanalyser, risikovurderinger og tilsynsaktiviteter identifisert utfordringer med både kapasitet og kompetanse i implementeringsfasen som selskapet nå er inne i.

Formål med tilsynet
Det overordnede målet med aktiviteten var å følge opp at operatøren har kapasitets- og kompetansestyring på tvers av grenseflaten mellom egen organisasjon og entreprenørene selskapet har kontrakter med.

Videre skulle aktiviteten også se på mulige effekter av integrasjonsprosessen på entreprenørs rammebetingelser for kapasitet og kompetanse.

Mer spesifikt var målet å vurdere hvordan StatoilHydro:

 • påser tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos entreprenør
 • påser og sikrer at entreprenørens ansatte har tilstrekkelig opplæring og trening i innretningsspesifikke forhold
 • verifiserer entreprenørers uttalte kapasitet og kompetanse
 • sikrer vurdering av total kapasitet og kompetanse sett i lys av integrasjonsprosessen

Gjennom å utføre en tilsynsaktivitet som fokuserer på styring av kapasitet og kompetanse i grenseflaten mellom operatør og entreprenør ville vi oppnå økt innsikt i:

 • hvordan ledelsen ser sin egen rolle for å sikre kapasitets- og kompetansestyring for å drive forsvarlig virksomhet
 • aktørers (operatøren og entreprenøren) vurdering av behov for ulike typer kompetanse i organisasjonen
 • hvordan selskaper som outsourcer oppgaver, vurderer sine kontraktører og følger dem opp
 • hvordan kontrakter anvendes som et virkemiddel i styring av kapasitet og kompetanse på tvers av grenseflaten mellom operatør og entreprenør
 • hvilken påvirkning integrasjonsprosessen i StatoilHydro har på entreprenørens rammebetingelser
 • entreprenørens involvering i vurdering av kapasitet og kompetanse i ny organisasjonsmodell

Resultat av tilsynet
Gjennom tilsynsaktiviteten har vi avdekket at StatoilHydro og Fabricom har utfordringer med systematiske prosesser for å sikre forståelse av risiko.

Vi ser også utfordringer med styring av kompetanse hos Fabricom, samt utfordringer med tilstrekkelig kapasitet hos StatoilHydro i grenseflaten mellom operatør og entreprenør. 

Vi har identifisert to avvik fra regelverket:

 • Mangelfull systematikk i prosesser hos StatoilHydro for å påse og sikre, og hos Fabricom for å sikre at relevante risikofaktorer er kjent for entreprenøren
 • Mangelfull styring av kompetanse i Fabricom

Vi har identifisert ett forbedringspunkt:

 • Kapasitetsutfordringer på innretningsnivå hos StatoilHydro.

Journal 2009/240

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |