Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kabeloperatørenes arbeidssituasjon

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 6.2.-12.3.2008 tilsyn med Aker Kverner Well Service (AKWS). Tilsynet var rettet mot kabeloperatørenes arbeidssituasjon. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført med intervjuer av personell i AKWS og StatoilHydro (SH), samt verifikasjoner på Statfjord C.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene og følge opp samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO) i HMS-kritiske systemer.

Dette tilsynet er en del av Ptils arbeid med forbedring av Human Factors (HF)-forhold i kabeloperatørens arbeidssituasjon. Human Factors er en metode som brukes til å vurdere og å forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som bidrar til en sikker og effektiv drift, og tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov. Et godt samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon er viktig for å forebygge personskader og å hindre storulykker innenfor kabeloperasjoner.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere kabeloperatørenes arbeidssituasjon opp mot krav i regelverket. En hovedmålsetting var å få en oversikt over utfordringer i kabeloperatørens arbeidssituasjon og bidra til at selskapene igangsetter aktiviteter knyttet til dette.  Emner relatert til aktiviteten var bemanning, arbeidsbelastning, kompetanse, design, utstyr, ansvar, samarbeid, kommunikasjon, prosedyrer og endringsledelse.

Resultat av tilsynet
Det er vårt inntrykk at AKWS har etablert et omfattende styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Det er også vårt inntrykk at selskapet samarbeider med SH slik at kabeloperasjonsaktivitetene blir gjennomført på en sikkerhetsmessig god måte.

Det ble under tilsynet registrert at det var god trivsel og en åpen kommunikasjon mellom ledelse og arbeidstakere i forbindelse med kabeloperasjoner på Statfjord C innretningen.

Vi fikk et inntrykk av at AKWS satser på kompetanse med fagopplæring av lærlinger og oppbygging av eget treningssenter på Forus.

Det ble under tilsynet registrert at det var en utstrakt bruk av nye verneombud og det ble praktisert at ledere kunne fungere som verneombud.

Tilsynet har avdekket avvik fra regelverkskrav knyttet til tilrettelegging av arbeidsmiljø- og HF-forhold.

Vi har identifisert følgende områder med forbedringspotensial:

  • Bemanning og kompetanse.
  • Styrende dokumenter.
  • Håndtering av arbeidstillatelser på Statfjord C.

Det vises til rapportens kapittel 5 for nærmere beskrivelse av avviket og forbedringspunktene.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |