Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ivaretakelse av påseplikten på Varg

I perioden 28.11.-5.12.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS). Under tilsynet fikk vi et godt inntrykk av TENAS sin ivaretakelse av påseplikten, men identifiserte ett avvik fra regelverkskrav.


Om Varg

Petrojarl Varg, i bakgrunnen Varg AVarg er et oljefelt som ligger i den sørlige Nordsjøen sør for Sleipner Øst, på 84 meters havdyp. Feltet produserer med en produksjonsinnretning (Petrojarl Varg, produksjonsskip, se bildet) med integrert oljelager som er knyttet til brønnhodeinnretningen Varg A.

TENAS overtok operatørskapet på Vargfeltet i 2005. I forbindelse med dette søkte TENAS om samtykke til å ta i bruk innretningene på Vargfeltet. I denne samtykkeprosessen presenterte TENAS sin plan for oppfølgning av driften av feltet. Denne planen er lagt til grunn for tilsynet, sammen med gjeldende regelverk og relevante interne krav og prosedyrer hos TENAS.

Lenke:TENAS har fått samtykke til bruk av Varg (april 2005)

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet har som oppgave å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til grunn for dette ligger at Petroleumstilsynets oppfølging skal være systemorientert og risikobasert, og skal komme i tillegg til den oppfølging næringen selv gjennomfører.

Vårt tilsyn var rettet mot TENAS sin ivaretakelse av operatørens påseplikt* overfor Petrojarl ASA, jamfør forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften § 5) om ansvar etter denne forskriften.

*Operatørens påseplikt
Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3.

Lenke:Les mer om bakgrunnen i samtykkevedtaket (pdf)

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at TENAS ivaretar påseplikten overfor Petrojarl på Vargfeltet i henhold til kravene i HMS-regelverket. Videre har det vært et mål å få et godt innblikk i erfaringene med denne modellen for ivaretakelse av påseplikten.

Resultat fra tilsynet

I dette tilsynet fikk vi presentert en ny og styrket TENAS-organisasjon i forhold til det som ble presentert ved operatørskifte på Varg i 2005.

Vi har fått utfyllende informasjon om hvordan ulike elementer i TENAS sitt system for ivaretakelse av påseplikten overfor Petrojarl fungerer i praksis:

  • "Varg Company Representative" i TENAS sin landorganisasjon har en svært sentral rolle i forhold til den daglige oppfølgingen av Varg feltet - dette er reflektert i stillingsbeskrivelse.
  • TENAS deltar med personell på daglige driftsmøter - her deltar også leder for Midtre Nordsjø sammen med "Varg Company Representative".
  • Det refereres til god kontakt mellom TENAS og Petrojarl.
  • Det er formalisert et system for månedlige operasjonsmøter hvor vi ser at HMS-forhold settes på agendaen.
  • Det er etablert en plan for TENAS-personell for å besøke feltet og Petrojarls landorganisasjon i Trondheim. Resultater etter slike besøk dokumenteres i "besøks-rapporter".
  • HMS-rådgiver har en aktiv rolle i forhold til å holde oversikt over viktige avvik og hendelser og registrere disse i TENAS sin Synergi-database.
  • Det ble referert til bruk av risikovurderinger ved spesielle operasjoner for å vurdere tilstedeværelse på feltet ved spesielle operasjoner - dette har hittil kun vært aktuelt på Varg A.
  • Det er etablert en besøks- og tilsynsplan for Varg.

Gjennom de presentasjoner som ble gitt og de samtalene vi hadde, fikk vi et generelt godt inntrykk av TENAS sin ivaretakelse av påseplikten på Vargfeltet.

Vi har funnet ett avvik fra interne prosedyrer og regelverkskrav knyttet til håndtering av verifikasjonsaktiviteter. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5 i vår tilsynsrapport.

Det er også gjort en observasjon relatert til oppfølging av resultater fra gjennomgang av teknisk tilstand på sikkerhetssystemer (TTS) som er beskrevet i kapittel 6 i vår tilsynsrapport. Forholdet er også identifisert av TENAS, og det ble vist til planlagte aktiviteter for å rette på dette.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss