Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ivaretakelse av materialhåndtering og arbeidsmiljøforhold på Skarv

Tilsyn: I tidsrommet 21.-22.10 og den 13.11.2008 førte vi tilsyn med ivaretakelse av materialhåndtering og arbeidsmiljøforhold knyttet til prosjekteringen av Skarv FPSO.


Tilsynet omfattet arbeid utført av Aker Solutions relatert til forprosjektering av Skarv FPSO (bildet) samt detaljprosjektering av produksjonsanlegget (topsides). Tilsynet har videre omfattet BP Norge AS (BP) sin samhandling og oppfølging av Samsung Heavy Industri (SHI), Single Buoy Moorings Inc (SBM) og Aker Solutions.

Skarv FPSO (kilde: BP)

Skarv FPSO (kilde: BP)

Tilsynet ble ført i form av dokumentgjennomgang og møter hvor BP og Aker Solutions var ansvarlig for å stille med relevant personell for å belyse nærmere etterspurte tema.

Tilsynet var en videreføring av et statusmøte knyttet til oppfølging av arbeidsmiljøforhold (4.9.2008).

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette bidrar til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene gjennom sine aktiviteter tilrettelegger for teknisk- og operasjonell integritet.

Ptils tilsyn for å sikre gode arbeidsmiljøforhold og løsninger som bidrar til sikker og effektiv materialhåndtering på Skarv innretningen vurderes som et ledd i å oppnå ovennevnte målsetninger.

Formål med tilsynet
Formålet med gjennomgangen i detaljprosjekteringsfasen har vært å verifisere status opp mot relevante krav i regelverket innen fagområder omfattet av denne aktiviteten.

Målet har vært å påse at de ulike aktørene i prosjektet arbeider på en systematisk måte og se til at designgrunnlaget er i tråd med regelverkets krav før prosjektet for alvor går over i konstruksjonsfasen.

Det var videre vår målsetning å se til at nødvendige aktiviteter gjennomføres i prosjektet for å kunne dokumentere samsvar med regelverkets krav, slik det kreves for å kunne innhente samsvarsuttalelse (SUT) fra Petroleumstilsynet.

Resultat av tilsynet
Vårt hovedinntrykk er at Skarvprosjektet innen reviderte og verifiserte områder så langt i all hovedsak gjennomføres og følges opp i henhold til regelverkets krav og forventninger.

Når det gjelder forhold relatert til Aker Solutions prosjektoppdrag, ble det funnet et avvik med hensyn til mangelfullt kravgrunnlag for dekkskranene for Skarv FPSO. Mottatte arbeidsmiljø statusrapporter, analyser, aksjonslister og referater fra diverse gjennomganger av design ble funnet å være oversiktelige, av god kvalitet, og dekkende for å møte regelverkets krav til systematisk arbeidsmiljøoppfølging.

Det ble funnet et avvik knyttet til mangelfull utforming av styrende dokumenter for arbeidsmiljøstyring hos SHI. I hovedsak knytter dette seg til manglende beskrivelse av arbeidsprosesser og gjeldende kravgrunnlag for SHI sitt arbeidsomfang. 

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter relatert til SBMs arbeid. Det må i denne sammenheng bemerkes at flere av SBMs planlagte arbeidsmiljøstudier og analyser ennå ikke var gjennomført. Det har derfor vært relativt begrenset hva vi har kunnet ta stilling til for å vurdere SBMs arbeid.

Det ble under tilsynet funnet tre avvik og et forbedringspunkt relatert til BPs oppfølging av Skarvprosjektet. Dette omfattet mangel på formelle systemer for å ivareta arbeidstakermedvirkning i prosjektet og manglende overføring av analyseunderlagsdata i form av bemanningsnivå, oppholdstid og frekvens og samlede arbeidstimer knyttet til arbeidsoperasjoner i enkeltområder på innretningen.

Siste avviket knyttet seg til mangler ved BPs styrende prosjektdokumentasjon for å sikre samsvar med regelverkets kravgrunnlag knyttet til SHIs prosjektoppdrag. Kontraktskravene stilt til SHIs reflekterer ikke fullt ut regelverkets miniumumskrav.

Det er ellers vårt inntrykk at BP besitter en god oversikt og status mht oppfølging av arbeidsmiljømessige forhold og utøver en tydelig påseplikt ovenfor de enkelte kontraktorene.

BP har demonstrert vilje til å rette opp identifiserte avvik og svakheter, noe som også er synliggjort ved at BP kort tid etter vårt tilsyn oversendte utkast til styrende prosjektdokumenter og konkrete planer for å korrigere forhold påpekt i denne rapporten. 

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.       

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |