Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ivaretakelse av brønnintegritet på Gyda, Valhall og Jotun

Som en del av Petroleumstilsynets (Ptil) pilotundersøkelse vedrørende ivaretakelse av brønnintegritet på norsk kontinentalsokkel, førte vi tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman), BP Norge AS (BP) og ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil). Etter tilsynet mener vi at selskapene bør satse videre på forbedringer knyttet til brønnintegritet.


Bakgrunn for tilsynet

Det er Ptils generelle oppfatning at det i industrien trengs økt innsats for å bedre brønnsikkerheten i virksomheten på norsk kontinentalsokkel. Ptil gjennomfører derfor en undersøkelse av hvordan industrien ivaretar brønnintegritet for å unngå storulykker.

Dette innebærer i første omgang en pilotundersøkelse med tilsyn på stikkprøvebasis (7 selskap, inklusive 12 innretninger og 581 utvinningsbrønner) for å finne mer ut om omfanget av problem og utfordringer, slik at en senere full undersøkelse kan rette seg mot utvalgte og gjennomgående utfordringer i næringen.

De utvalgte selskapene har besvart sentrale spørsmål og innlevert data om deres ivaretakelse av brønnintegritet, som deretter har blitt gjenstand for utdypning gjennom tilsyn i form av avklaringsmøter med selskapene i mai 2006. For Talisman er det utvalgte brønner på Gyda, for BP utvalgte brønner på Valhall DP som omfattes av dette tilsynet.

Vallhall DP og Gyda

Valhall DP og Gyda

For ExxonMobil er det utvalgte brønner på Jotun som omfattes av dette tilsyn.

Jotun

Jotun

Formål med tilsynet

 • Få en riktig og ensartet forståelse av selskapenes innsendte besvarelse/dokumentasjon om deres ivaretakelse av brønnintegritet.

 • Hvis relevant, kalibrere/justere grunnlagsopplysninger for analysen.

 • Formidle Ptils umiddelbare inntrykk av mottatt dokumentasjon.

 • Identifisere mulige utestående punkter med selskapene for å kunne sluttføre pilotundersøkelsen/tilsynet.

  Få en riktig og ensartet forståelse av selskapenes innsendte besvarelse/dokumentasjon om deres ivaretakelse av brønnintegritet.
 • Hvis relevant, kalibrere/justere grunnlagsopplysninger for analysen.
 • Formidle Ptils umiddelbare inntrykk av mottatt dokumentasjon.
 • Identifisere mulige utestående punkter med selskapene for å kunne sluttføre pilotundersøkelsen/tilsynet.
 •  

På denne måten ønsker vi å etablere et best mulig grunnlag for gjennomføring av neste fase av arbeidet med å forbedre ivaretakelse av brønnintegritet på norsk kontinental sokkel.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet bekrefter at selskapene i senere tid har iverksatt og har planer for å øke innsatsen for å ivareta brønnsikkerhet. Det er likevel utestående utfordringer for å ivareta brønnintegritet på en tilstrekkelig måte.

Talisman

Under tilsynet med Talisman har vi identifisert forhold som tilsier behov for videre satsing og forbedringer knyttet til brønnintegritet for organisasjonene, systemer og utstyr ved Gyda.

Forbedringspunktene er knyttet til følgende områder:

 • Avklaring av format og innhold i overleveringsdokumentasjon for brønner i selskapet.

 • Tilstandskontroll av barriereelementer og nedihulls utstyr.

 • Opplæring av relevant personell om brønnbarrierer.

 • Bruk av begrep og forkortelser i dokumenter.

 • Aktiv bruk av erfaringsoverføring.

 •  

I møtet den 23.5.2006 har Ptil fått sjekket ut mulige uklarheter i forbindelse med den mottatte dokumentasjonen fra Talisman til pilotundersøkelsen. Grunnlagsopplysningene til denne kartleggingen er kalibrert og justert i den grad det har vært anledning for dette.

BP

Under tilsynet med BP har vi identifisert forhold som tilsier behov for videre satsing og forbedringer knyttet til brønnintegritet for organisasjonene, systemer og utstyr ved Valhall.

Forbedringspunktene er knyttet til følgende områder:

 • Tilgjengelighet og gyldighet av informasjon om brønnbarrierer.

 • Avklaring av format og innhold i overleveringsdokumentasjon for brønner.

 • Bruk av tilstandskontroll av barriereelementer og nedihulls utstyr.

 • Dokumentasjon av brønnbarrierer med basis i Norsok D010 rev3.

 • Opplæring av relevant personell om brønnbarrierer.

 • Bruk av begrep og forkortelser i dokumenter.

 •  

I møtet den 23.5.2006 har Ptil fått sjekket ut mulige uklarheter i forbindelse med den mottatte dokumentasjonen fra BP til pilotundersøkelsen. Grunnlagsopplysningene til denne kartleggingen er kalibrert og justert i den grad det har vært anledning for dette.

Vårt umiddelbare inntrykk av tilstanden hos BP har blitt formidlet i avklaringsmøtet.

ExxonMobil

Under tilsynet med ExxonMobil har vi identifisert forhold som tilsier behov for videre satsing og forbedringer knyttet til brønnintegritet for organisasjonene, systemer og utstyr ved Jotun.

Forbedringspunktene er knyttet til følgende områder:

 • Utarbeidelse av brønnspesifikke barriereskisser.

 • Innhold i "Hand-over" dokumentasjonen.

 • Bruk av overvåking og tilstandskontroll for barriereelementer og brønnintegritet.

 • Behov for samkjøring av selskapets interne dokumentasjon med Norsok D010 rev 3.

 • Opplæring av personell både i Norge og UK om brønnbarrierer.

 •  

I møtet den 22.5.2006 har Ptil fått sjekket ut mulige uklarheter i forbindelse med den mottatte dokumentasjonen fra ExxonMobil til pilotundersøkelsen. Grunnlagsopplysningene til denne kartleggingen er kalibrert og justert i den grad det har vært anledning for dette.

Vårt umiddelbare inntrykk av tilstanden hos ExxonMobil har blitt formidlet i avklaringsmøtet.

Felles rapport

Det vil i tillegg bli utarbeidet en felles rapport fra pilotundersøkelsen der felles trekk og trender fra tilsyn med 7 aktuelle operatørselskap vil bli sammenstilt og diskutert.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss