Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Island Offshore Management A/S sitt styringssystem

I forbindelse med behandling av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Island Frontier, gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) 25.4.2006 en verifikasjon av Island Offshore Management A/S (IOM) sitt styringssystem. Det generelle inntrykket fra tilsynet er at selskapet i løpet av forholdsvis kort til har etablert et styringssystem for å sikre etterlevelse av de krav som er gitt i bestemmelsene i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.


Verifikasjonen ble gjennomført som et møte hvor selskapet presenterte utvalgte elementer av styringssystemet i henhold til en agenda foreslått av Ptil og 2 intervjuer med selskapets ledelse og personell fra HMS&K.

Tilsynet bekreftet imidlertid at enkelte sentrale elementer ikke er i overensstemmelse med regelverket. Dette gjelder spesielt:

  1. Det er ikke gjennomført en samsvarsmåling mot kravene i petroleumsregelverket med hensyn til styringssystem for virksomheten, jf SUT-håndbok.
  2. Det er ikke etablert en intern tilsynsplan, jf styringsforskriften § 21 om oppfølging.
  3. Avviksbehandlingssystemet er ikke fullstendig med hensyn til registrering og intern saksbehandling, jf styringsforskriften § 20 om avviksbehandling.
  4. Vedlikeholdssystemet, jf aktivitetsforskriften §§ 44 og 45.

Under tilsynet fikk vi opplyst at selskapet selv har identifisert enkelte av disse elementene og at det er planlagt aktiviteter for å korrigere forholdene i nær framtid.

Når det gjelder vedlikeholdssystemet, så ble det opplyst at ikke alt sikkerhetsutstyr som Ptil identifiserte i sin verifikasjon den 23.3.2006 var lagt inn i vedlikeholdssystemet. Det var heller ikke gjort aktiviteter for å sikre at alt øvrig sikkerhetsutstyr var lagt inn i systemet, jf aktivitetsforskriften §§ 44 og 45 om vedlikeholdsprogram og om planlegging og prioritering.

En av de viktigste forutsetningene for SUT er at styringssystemet for virksomheten og innretningen er i samsvar med regelverket. Vi kan ikke se at dette er tilstrekkelig dokumentert for IOM og Island Frontier på dette tidspunkt.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss