Gå til hovedinnhold

Tilsyn med innretninger på Friggfeltet

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) førte tilsyn med Total E&P Norge (Total) i perioden 6.-21.12.2004, rettet mot teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø i rengjøringsfasen på Friggfeltet.


Vi konsentrerte oss hovedsakelig om DP2 (Drilling Platform) og TCP2 (Treatment and Compression Platform, bildet) på norsk side og gjorde verifikasjoner offshore på Frigg Central Complex (CC) og intervjuer på land.

Frigg TCP2. Kilde: Total

Det ble ikke gjort verifikasjoner på DP2 da det ikke foregikk rengjøringsaktiviteter der i tilsynsperioden.

Bakgrunn for tilsynet

Rengjøring av innretninger innebærer spesielle problemstillinger knyttet til teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø. Oppfølging av arbeidsmiljø og ytre miljø er viktige deler av det forebyggende HMS-arbeidet og har derfor en sentral plass i Ptils prioriteringer.

Formål med tilsynet

Hensikten med tilsynet var å se om rengjøringen av innretningene på Friggfeltet foregikk på en forsvarlig måte og i samsvar med regelverkskrav, spesielt på områdene teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø.

Videre ville vi se om Total hadde etablert og etterlevde systemer for systematisk oppfølging av teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø i rengjøringsfasen og derigjennom hindrer helseskadelig eksponering og uheldige fysiske belastninger, samt utslipp til sjø.

Resultat fra tilsynet

Rengjøringen av prosess- og hjelpesystemene på Frigginnretningene foregår primært ved bruk av damp.

Denne metoden innebærer liten bruk av kjemikalier, så utslipp av kjemikalier til sjø er små. Metoden medfører imidlertid spesielle problemstillinger for arbeidsmiljøet, spesielt fordi arbeidstakerne eksponeres for damp.

Total har innført OLFs nye arbeidstillatelsessystem på innretningene. Hvilke typer eksponering operatørene vil kunne utsettes for, har blitt identifisert i forbindelse med arbeidstillatelsen. På bakgrunn av dette er det satt i verk tiltak.

Vårt generelle inntrykk er at Total har satt i verk relevante tiltak på området arbeidsmiljø.

Vi har imidlertid registrert enkelte forhold med potensial for forbedringer når det gjelder selskapets systematikk for styring og oppfølging av arbeidsmiljø i rengjøringsfasen.

Når det gjelder ytre miljø, så registrerte vi ett avvik fra regelverket:

  • Total kan ikke dokumentere at konsentrasjonen av olje i vann oppfyller myndighetskrav.

I tillegg ble følgende forhold med potensial for forbedringer registrert:

  • Total har i enkelte tilfeller latt vaskevann som inneholder dispergerende kjemikalier, gå i beholderen for utskilt olje (sea sump).

  • Under rengjøringen av kvikksølvkontaminert utstyr lot en vaskevann bli sluppet ut uten å sikre at det ikke inneholdt rester av kvikksølvforurenset slam.

  • Det var gjort få arbeidsmiljøanalyser i forbindelse med rengjøringsarbeidet.

  • Det er uklare ansvarsforhold i landorganisasjonen når det gjelder oppfølging av arbeidsmiljøet.

Vi registrerte også flere positive sider ved Totals oppfølging av arbeidsmiljø og ytre miljø i rengjøringsfasen. Disse er blant annet knyttet til

  • valg av rengjøringsmetode, der det i hovedsak benyttes varmt vann og damp.

  • overvåkning av kvikksølveksponering. Det har blitt registrert små mengder kvikksølv i rørledningen fra Alwyn. Total har hatt god helseovervåkning i forbindelse med mulig eksponering for kvikksølv.

  • God tilgang til og riktig bruk av personlig verneutstyr.

  • Bruk av OLFs nye arbeidstillatelsessystem.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss