Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring på Stena Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 26. - 28.10.2005 tilsyn med Stena Drilling AS (Stena) i forbindelse med boreaktiviteten med Stena Dee på Trollfeltet. Aktiviteten ble gjennomført mot Stenas styringssystem og innretningens tekniske og operasjonelle forhold.


Tilsynet ble gjennomført i form av møter og intervju med personell på land og offshore og ved verifikasjoner innen utvalgte områder på innretningen.

Stena Dee (kilde: Stena Drilling)Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er utstedelse av (SUT) til Stena Drilling Ltd 9.12.2004 for Stena Dee (bildet) og Norsk Hydros samtykke for bruk av Stena Dee på Trollfeltet.

Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenør.

Stena har to innretninger (Stena Don og Stena Dee) i operasjon på norsk sokkel. Disse innretningene opereres av egne driftsorganisasjoner i Norge med felles støttefunksjoner fra selskapets organisasjon i Bergen og fra hovedkontoret i Aberdeen.

Vi har tidligere i år hatt møte med Stena i Aberdeen hvor representanter fra både ledelse og arbeidstakere deltok. Hensikten med dette møtet var å oppsummere erfaringer fra SUT-prosessen for Stena Dee.

Videre var hensikten å innhente informasjon om hvordan Stena involverer hovedkontoret i Aberdeen og driftsavdelingene i Norge i forbindelse med oppfølging av HMS-relaterte forhold på innretningene. Informasjon fra dette møtet ble benyttet som grunnlag for denne tilsynsaktiviteten på Stena Dee.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Stena ivaretar kravene til HMS-styring i forbindelse med boreaktiviteten med Stena Dee på Trollfeltet.

Dette inkluderer blant annet oppfølging av generelle betingelser i SUT, oppfølging av hendelser, teknisk tilstand/vedlikehold, interne revisjoner, system for håndtering av avvik/unntak samt hvordan selskapet ivaretar hovedbedriftsansvaret og kravene til kompetanse og opplæring.

Resultat fra tilsynet

I forhold til tidligere verifikasjoner ble det registrert klare forbedringer med hensyn til generell teknisk tilstand på innretningen. Samtidig ble det registrert at tiltak som var forventet ivaretatt, ikke var gjennomført som planlagt.

Tilsynet har avdekket avvik fra regelverkskrav relatert til krav om kompetanse og opplæring. Selskapets krav til plattformintern opplæring var ikke gjennomført som planlagt for alt personell.

Det ble også registrert manglende sertifikater og gjennomføring av kurs for enkeltpersoner i forhold til de kravene som var satt til hver enkelt stilling. Videre registrerte vi avvik i forbindelse med selskapets interne håndtering og oppfølging/lukking av avvik, oppfølging av arbeidsmiljøforhold, erfaringsoverføring og forbedring samt forhold i tilknytning til installasjon av nytt sveiseverksted og verkstedkonteiner for hydraulikkingeniør.

Vi identifiserte forbedringspotensial innen blant annet følgende områder:

  • Etablering og oppfølging av selskapets HMS aktivitetsplan for 2005.
  • Jobbeskrivelser og bruk av prosedyrer.
  • Vedlikeholdsstyring.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss