Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring på Ocean Vanguard

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med Diamond Offshores system for styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard. Det ble identifisert tre avvik og flere forbedringspunkt.


Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.

SUT er en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, og er obligatorisk for følgende innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister:
 

Les mer om SUT-ordningen

Overrsikt over flyttbare innretninger med SUT.

Bakgrunn
Samsvarsuttalelse (SUT) for Ocean Vanguard ble gitt 2.7.2004. Innehaver av en SUT har plikt til å følge opp samsvarsuttalelsen, blant annet ved å styre virksomheten i henhold til petroleumsregelverket. Ptil har tidligere gjennomført tilsvarende oppfølgingsaktiviteter mot Diamond Offshore (Diamond), blant annet tilsyn med HMS-styring på Ocean Vanguard i februar 2006.

Mål
Målet for aktiviteten var å verifisere at Diamond styrer HMS i tråd med petroleumsregelverket. Det ble særlig lagt vekt på forhold i boreområdet, og innenfor beredskap og arbeidsmiljø.

Resultat
Petroleumstilsynets inntrykk er at Diamond i hovedsak styrer HMS på Ocean Vanguard på en god måte. Det har skjedd en positiv utvikling i løpet av årene siden Diamond fikk SUT for innretningen.

Det ble likevel identifisert tre avvik og flere forbedringspunkt.

Avvik
Avvikene omfatter krav til felles, stedlig arbeidsmiljøutvalg, arbeid i støyende område og manuelle ventiler for bulk og mud systemer

Forbedringspunkt 
Forbedringspunktene som ble identifisert omfatter kunnskap om stedfortreder, system for sikker jobb-analyse, hindringer i rømnings- og transportveier, merking og skilting, arbeid i støyende område og støy i mønstringsområde på dekk.