Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring og oppfølging av SUT på Mærsk Innovator

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 21.-24. september 2004 en tilsynsaktivitet mot Maersk Contractors Norge AS (MCN) og selskapets HMS-styring og oppfølging av betingelser i samsvarsuttalelsen (SUT) for boreinnretningen Mærsk Innovator (bildet).


Aktiviteten ble gjennomført som en verifikasjon mot selskapets styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS), vedlikehold, kran- og løfteoperasjoner, teknisk sikkerhet og elektro.


Under tilsynet ble det avholdt oppstartsmøte med personell i landorganisasjonen samt samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er SUT gitt 7.5.2003 til MCN for boreinnretningen Mærsk Innovator. Boreentreprenør har til enhver tid ansvar for å vedlikeholde SUT og sørge for at boreinnretningen, eget HMS styringssystem og organisasjon er i samsvar med gjeldende myndighetskrav.


Formål med tilsynet

Målet med tilsynsaktiviteten var å bidra til at styring av HMS og vedlikehold på flyttbare boreinnretninger blir gjennomført i henhold til krav i gjeldende forskrifter. Videre var det en målsetting å verifisere at tiltak og forutsetninger i SUT er fulgt opp som avtalt og at boreentreprenørens styringssystem fungerer etter hensikten.


Resultat fra tilsynet

Tilsynet har avdekket avvik fra regelverkskrav relatert til:

  • Manglende kompetanse og opplæring for nytt personell
  • Håndtering av 3. parts utstyr (midlertidig utstyr)
  • Manglende etterlevelse av vedlikeholdsprogram
  • Merking av utstyr og sporbarhet/dokumentasjon av sikkerhetsmessig viktig utstyr
  • Manglende godkjenning av midlertidig montert løfteinnretning
  • Lydsignal for evakueringsalarm
  • Elektriske fordelingstavler og beskyttelsesfare

Det fremkom under tilsynet også en del forbedringspunkter innen noen av de områdene som ble verifisert. Av slike forbedringspunkt kan nevnes blant annet selskapets avvikshåndtering og plan for interne revisjoner.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss