Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring i Transocean

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 6.-10.3.2006 tilsyn med Transocean Sedco Forex (Transocean) i forbindelse med deres boreaktivitet med Transocean Searcher på Åsgardfeltet. Tilsynet var rettet mot Transoceans styringssystem, innretningens tekniske tilstand og operasjonelle forhold.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møter, intervju med personell på land og offshore og ved verifikasjoner innen utvalgte områder på innretningen. Under offshoredelen av tilsynet hadde Transocean med observatør fra landorganisasjonen i Stjørdal.

Bakgrunn for tilsynet

Transocean Searcher (kilde: Transocean)Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er utstedelse av (SUT) 19.12.2003 for Transocean Searcher (bildet) og Statoils samtykke for bruk av innretningen på Åsgardfeltet.

Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenør.

Transocean har 4 innretninger (Tranocean Searcher, Transcoean Arctic, Transocean Leader og Polar Pioneer) i operasjon på norsk sokkel. I tillegg har selskapet nylig søkt om SUT for Transocean Winner. Disse innretningene opereres av egne driftsorganisasjoner i Norge og med støtte fra hovedkontoret i Stavanger.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Transocean ivaretar kravene til HMS-styring i forbindelse med boreaktiviteten med Transocean Searcher på Åsgardfeltet. Dette inkluderer blant annet oppfølging av generelle betingelser i SUT, oppfølging av hendelser, teknisk tilstand/vedlikehold, interne revisjoner, system for håndtering av avvik/unntak samt hvordan selskapet ivaretar hovedbedriftsansvaret og kravene til kompetanse og opplæring.

Resultat fra tilsynet

I forhold til tidligere verifikasjoner ble det registrert forbedringer med hensyn til generell teknisk tilstand på innretningen. Samtidig ble det registrert at tiltak som var forventet gjennomført, ikke var gjennomført som planlagt.

Under tilsynet identifiserte vi avvik fra regelverkskrav relatert til krav om værtette lukkemidler.

Det ble videre funnet forhold med forbedringspotensial innen følgende områder:

  • Avvikshåndtering.

  • Opplæring.

  • Vedlikeholdsstyring.

  • Oppfølging etter hendelser og granskninger.

  •  

Vi fikk et positivt inntrykk av atmosfæren om bord. Folk synes å trives på innretningen. Spesielt vil vi framheve samtalen med representanter for beredskapslagene og den trening og øvelser MOB-båtlaget har fått.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss