Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring i KCA Deutag

I perioden 22.-23.2.2006 førte vi tilsyn med KCA Deutag Drilling Norge. Tilsynet var knyttet til selskapets styring av HMS i forbindelse med deres aktiviteter som boreentreprenør på faste innretninger på norsk sokkel. Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at KCA Deutag har etablert et oversiktlig styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.


Tilsynet ble gjennomført ved møte og intervju med personell på land, og ved verifikasjoner av enkelte dokumenter i styringssystemet.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsaktiviteten er en del av Petroleumstilsynets innsats mot entreprenører og vårt mål om en mer helhetlig oppfølging av alle aktørene i Petroleumsvirksomheten.

Ca 60 % av de som jobber offshore er ansatt i entreprenørselskap. Andelen varierer fra innretning til innretning og avhengig av hva slags aktiviteter det er som utføres.

Vi har hittil ikke ført tilsyn direkte med boreentreprenører på faste innretninger, men det er gjennomført tilsvarende tilsyn mot andre typer entreprenører.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet er å få en oversikt over KCA Deutag sitt styringssystem for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i forbindelse med deres boreaktiviteter på sokkelen, samt verifisere etterlevelse av HMS-krav i alle faser/ledd av styringssløyfen. Tilsynet rettet seg derfor mot styringselementer framfor detaljer innenfor de ulike fagområdene.

Det er også en målsetning å belyse forholdet i grensesnittene mellom boreentreprenør, brønnserviceselskap og operatørselskap.

Resultat fra tilsynet

Vårt inntrykk er at KCA Deutag har etablert et oversiktlig styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet, og at systemet er gjort godt tilgjengelig for arbeidstakere på land og offshore.

Selskapet har utarbeidet systematiske HMS-aktivitetsplaner for årlig oppfølging av utvalgte HMS-tema. Arbeidstakerne og AMU er involvert i denne prosessen.

Under tilsynet identifiserte vi enkelte avvik og forhold med potensial for forbedring innen:

  • Avvikshåndtering

  • HMS-handlingsplan

  • Vedlikeholdsstyring

  • Opplæring

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss