Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring i bore- og brønnområde på Valhall

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.11.2008 til 12.2.2009 tilsyn med HMS-styring i bore- og brønnområdene på Valhallfeltet operert av BP Norge AS (BP). Det er vårt inntrykk at det er gode samarbeidsforhold mellom operatør-, boreentreprenør- og brønnserviceselskap på feltet, men vi identifiserte to avvik og fire punkter med potensial for forbedring.


Tilsynet ble innledet med et oppstartsmøte i landorganisasjonen 5.11.2008 i BPs lokaler på Forus med representanter fra operatørselskap og brønnserviceselskap.

Tilsynet fortsatte 26. til 27.11.2008 med intervju av relevant personell i landorganisasjonen, samt omvisning i BP sine lokaler for integrerte operasjoner.

Fra 9. til 12.2.2009 ble det gjennomført verifikasjon og intervjuer med relevant personell på innretningene på Valhall.Det ble gjennomført samtaler med verneombud og hovedverneombud.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil hadde i 2008 blant annet som hovedprioriteringer ”Teknisk og operasjonell integritet ved levetidsforlengelse” og ”Integrerte operasjoner”.

Valhall

Med bakgrunn i forlenget levetid for Valhall DP (bildet) var det et behov for å verifisere forhold omkring aktivitetene på DP og videre HMS-planer i forbindelse med ivaretakelse av brønnintegritet.
 
I tillegg var det også et behov for å verifisere tekniske og operasjonelle forhold i brønn- og boreområdene på WP og IP.

BP var av de første selskapene som aktivt tok integrerte operasjoner i bruk under boreaktiviteter, og vi ønsket å se hvordan dette konseptet har videreutviklet seg, og hvilke planer som ligger fremover innenfor dette området.
 
Under tilsynet var også et av målene å verifisere at tiltak iverksatt etter tilsyn utført i 2006 på Valhall IP har hatt den ønskede effekt.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere selskapets ivaretakelse av relevante HMS-krav i bore- og brønnområdene på Valhall-innretningene, med hovedvekt på DP.

Følgende emner knyttet til HMS-styring av aktivitetene inngikk i tilsynet :

Resultat av tilsynet
Det ble under tilsynet på Valhall observert at det var gode samarbeidsforhold mellom operatør-, boreentreprenør- og brønnserviceselskap.
 
Tiltak etter tilsynet med borers arbeidssituasjon, viste seg å ha hatt god effekt for de involverte.

Det ble under tilsynet registrert to avvik og fire forbedringspunkt.

I rapportens kapittel 5.1 er avvikene i tilknytning til følgende forhold beskrevet:

I rapportens kapittel 5.2 er forbedringspunktene i tilknytning til følgende forhold beskrevet:

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |