Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring i Aker Kværner Offshore Partner

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.-6.4.2006 tilsyn med Aker Kværner Offshore Partner AS (AKOP) i forbindelse med selskapets vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter (V&M) i petroleumsvirksomheten. Aktiviteten ble gjennomført mot AKOPs styringssystem med hovedfokus på aktiviteter i forbindelse med selskapets V&M-kontrakt på Tampen. Tilsynet har ikke avdekket avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner fra AKOP av utvalgte tema, ved intervju med personell innen V&M-organisasjonen i Stavanger og ved verifikasjoner av dokumentasjon.

Bakgrunn for tilsynet

Dette tilsynet er en del av Ptils økte fokus mot entreprenører for å få en mer helhetlig oppfølging av alle aktørene i petroleumsvirksomheten. Gjennom HMS-meldingen fra 2001 (Stortingsmelding nr. 7), nytt HMS-regelverk i 2002 og positive erfaringer gjennom flere års tilsyn mot boreentreprenører er forholdene tilrettelagt for økt fokus mot entreprenører.

En stor andel (over 60 %) av de som jobber offshore er ansatt i entreprenørselskap. Andelen varierer fra innretning til innretning og er avhengig av hva slags aktiviteter som utføres.

Entreprenøransatte er ofte i det utførende leddet og tett på de fysiske risikoene. Samtidig er det operatørens (hovedbedrift) styringssystemer og rammebetingelser som legges til grunn for aktivitetene på innretningene.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få en oversikt over AKOP sitt styringssystem for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i forbindelse med V&M-aktiviteter på sokkelen, samt verifisere etterlevelse av HMS-krav i alle faser/ledd av styringssløyfen.

Tilsynet var derfor rettet mot styringselementer framfor fagdetaljer, og dekker den tilknyttede petroleumsvirksomheten på land i form av forberedelse, planlegging og ledelse av den sentrale virksomheten på innretningene.

Det var også en målsetning å belyse ansvar og roller i forholdet entreprenør - operatør for å verifisere at viktige HMS-krav ivaretas.

Resultat fra tilsynet

Det er vårt inntrykk at AKOP har etablert et omfattende styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Det er også vårt inntrykk at selskapet samarbeider med operatører og underleverandører slik at vedlikeholds- og modifikasjonsaktivitetene blir gjennomført på en sikkerhetsmessig best mulig måte.

AKOP utarbeider årlige HMS-mål og aktivitetsplaner. Det har vært god involvering fra både ledelse og arbeidstakere i forbindelse med utarbeidelse av HMS-programmet og aktivitetsplanene for 2006. Kampanjer og samlinger gjennomføres også sammen med operatørselskapet.

Det er tilrettelagt for arbeidstakermedvirkning i selskapet. Vernetjenesten er organisert med verneombud ute på innretningene og med hovedverneombud (HVO) på land. Verneombudene blir involvert blant annet i forbindelse med etablering av årlige HMS-aktivitetsplaner og i forbindelse med forberedelse til revisjonsstanser.

Tilsynet har ikke avdekket avvik fra regelverkskrav. Vi har imidlertid funnet noen områder med forbedringspotensial. Dette gjelder følgende forhold:

  • Videreutvikling av selskapets styringssystem.
  • System for avviksbehandling.
  • Kompetanse og opplæring.
  • Oppfølging.
  • Erfaringsoverføring og forbedring.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss