Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring av wirelineoperasjoner

I perioden 22.-23.3.2006 førte vi tilsyn med HMS-styring i Schlumberger North Sea Geomarket (Schlumberger). Tilsynet ble ført med selskapets wirelineaktiviteter på norsk sokkel, og da primært i forhold til deres wirelinekontrakt med Norsk Hydro. Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at Schlumberger har etablert et oversiktlig styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.


Under tilsynet la vi vekt på styringselementer framfor fagdetaljer innenfor de ulike fagområdene

Tilsynet ble gjennomført ved møte og intervju med personell i Bergen, og ved verifikasjoner av enkelte dokumenter i styringssystemet.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsaktiviteten var en del av Petroleumstilsynets innsats mot entreprenører og vårt mål om en mer helhetlig oppfølging av alle aktørene i petroleumsvirksomheten.

Ca 60 % av de som jobber offshore er ansatt i entreprenørselskap. Andelen varierer fra innretning til innretning og er avhengig av hva slags aktiviteter som utføres. Entreprenøransatte er ofte i det utførende leddet og tett på de fysiske risikoene samtidig som det er operatørs, boreentreprenørs eller hovedbedriftens rammebetingelser og systemer de jobber under.

Dette er det andre tilsynet rettet direkte mot et brønnserviceselskap som pliktsubjekt.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få en oversikt over Schlumberger sitt styringssystem for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i forbindelse med wirelineaktiviteter på sokkelen, samt verifisere etterlevelse av HMS-krav i alle faser/ledd av styringssløyfen. Tilsynet var derfor rettet mot styringselementer framfor fagdetaljer innenfor de ulike fagområdene.

Det var også en målsetning å belyse forholdet i grensesnitt mellom brønnserviceselskapet, andre entreprenører og operatørselskap.

Resultat fra tilsynet

Vårt inntrykk er at Schlumberger har etablert et oversiktlig styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet, og at systemet er gjort tilgjengelig for arbeidstakere på land og offshore.

Vi har videre fått et positivt inntrykk av Schlumbergers system "InTouchSupport.com" som ivaretar både selskapsintern erfaringsoverføring og teknisk støtte fra tekniske support team. Det er også vårt inntrykk at selskapet har tilrettelagt for opplæring av "trainee" wirelineingeniører, wirelineoperatører og lærlinger.

Under tilsynet identifiserte vi enkelte avvik og forhold med potensial for forbedring innen:

  • Vedlikeholdsstyring

  • System for avvikshåndtering

  • HMS-mål og aktivitetsplaner

  • Kompetanse /opplæring

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss