Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring av bore- og brønnaktiviteter på Ekofisk

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 11.3. – 23.4.2009 tilsyn med HMS-styring i bore- og brønnområdene på Ekofisk Kilo og Bravo operert av ConocoPhillips Scandinavia AS (CoPSAS). Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav og syv punkter med potensial for forbedring.


Ekofisk K og B (kilde: Kulturminne Ekofisk)

Ekofisk 2/4-K og B

Tilsynet ble innledet med et oppstartsmøte i landorganisasjonen 11.3.2009 hos CoPSAS i Tananger med representanter fra operatørselskap, boreentreprenør og brønnserviceselskap.

Tilsynet fortsatte på land 31.3. og 1.4.2009 med intervju av relevant personell i landorganisasjonen, samt omvisning i CoPSAS sine lokaler for styring av brønnintegritet og integrerte operasjoner.

Det ble i dagene fra 20.4. – 23.4.2009 gjennomført verifikasjoner og intervjuer med relevant personell på Ekofisk Kilo- og Ekofisk Bravo.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har i 2009 etablert spesifikke hovedprioriteringer som har medvirket i forberedelsen av denne aktiviteten. Våre innsatsområder er knyttet til kontinuerlig forbedring i forhold til HMS- styring, teknisk og operasjonell integritet ved levetidsforlengelse av innretninger og bruk av integrerte operasjoner.

Med bakgrunn i søknad om samtykke til levetidsforlengelse er det identifisert et behov for å verifisere forhold omkring aktivitetene på innretningene. Dette har medført et behov for gjennomgang av selskapets videre planer i forbindelse med ivaretakelse av brønnintegritet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere selskapets ivaretakelse av relevante krav til HMS-styring i bore- og brønnområdene på Ekofisk Kilo- og Ekofisk Bravo-innretningene.

Følgende emner er knyttet til HMS-styring av aktivitetene inngikk i tilsynet:

 • Stillingsansvar og rapporteringsrutiner
 • Integrerte operasjoner
 • Kompetanse, bemanning og arbeidstakermedvirkning
 • Rapportering og oppfølging av hendelser
 • Vedlikehold og oppgradering av utstyr
 • Overvåking og styring av brønnintegritet
 • Overlevering av brønner
 • Trening og øvelser i forbindelse med brønnkontroll
 • Planleggingsmøter og utreisemøter
 • Arbeidstillatelsessystemet og risikovurdering (SJA)
 • Tekniske verifikasjoner.

Resultat av tilsynet
Vi registrerte at det var gode samarbeidsforhold mellom operatør-, boreentreprenør- og brønnserviceselskap på Ekofisk.
 
Det ble under tilsynet registrert ett avvik og syv forbedringspunkter.

I rapportens kapittel 5.1 er det registrert:

 • Mangelfullt vedlikehold av brønnbarrierer på Ekofisk Kilo/Bravo (avvik).

I rapportens kapittel 5.2 inngår forbedringspunkter vedrørende:

 • Risikovurdering av bore- og brønnoperasjoner på Ekofisk Kilo/Bravo
 • Kontinuerlig ringromsovervåking av Ekofisk Kilo/Bravo brønner
 • Personelløvelser, kompetanseoversikt og arbeidstakermedvirkning på Ekofisk Kilo
 • Kontinuerlig forbedring av boreområdet på Ekofisk Kilo
 • Utbedring av tekniske forhold i boreområdet på Ekofisk Kilo
 • Utfordringer i forbindelse med arbeidsmiljøforhold på Ekofisk Kilo
 • Integrerte operasjoner (IO) på Ekofisk Kilo.

Det ble gjennomført samtaler med verneombud og hovedverneombud på Ekofisk Kilo/Bravo innretningene.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |