Gå til hovedinnhold

Tilsyn med HMS-styring, arbeidstid og allmenngjøring på Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 30.-31.3.2006 tilsyn med styring av arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger samt lønns- og arbeidstidsvilkår for utenlandske arbeidstakere på petroleumsanlegget på Kårstø. Vi registrerte enkelte avvik og svakheter i Statoils styringssystemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljøforhold.


Kårstø (kilde: Statoil)

Gassco er operatør og Statoil er "Technical Service Provider" på Kårstø (bildet). Tilsynet omfattet Statoil og enkelte underleverandører.

Bakgrunn for tilsynet

På Kårstø er det etablert ulike typer arbeidstidsordninger. Noen av disse er avtalt mellom partene, andre ordninger er etablert etter tillatelse fra Ptil (tidligere Arbeidstilsynet). Vi ønsket å få belyst i hvilken grad og eventuelt hvordan HMS-implikasjoner av arbeidstidsordninger (med lange arbeidsdager i perioder utover normalarbeidsuke), blir vurdert på landanleggene som er under Ptils myndighetsområde.

Sosial dumping er definert som et av hovedsatsningsområdene for Ptil for 2006. For Ptil innebærer forebygging av sosial dumping både å følge opp forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler, og hindre eventuelle uønskede konsekvenser av arbeidsinnvandring for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Utenlandske arbeidstakere som ikke snakker norsk eller engelsk stiller med et språklig handikap i forhold til arbeid på Kårstø. Dette kan ha arbeidsmiljø- og sikkerhetsmessig betydning, blant annet fordi kommunikasjonsforholdene kan være vanskelige.

I tillegg kan en anta at utenlandske arbeidstakere har begrenset kjennskap til norsk HMS-regelverk og HMS-tradisjoner. Et høyt HMS-nivå forutsetter entydig og klar kommunikasjon og en felles forståelse av risikoforhold.

Tilsvarende tilsyn er gjennomført også mot andre norske landanlegg under Ptils myndighetsområde.

Det formelle grunnlaget for tilsynet er følgende regelverk:

 • Arbeidsmiljøloven.
 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
 • Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.
 • Andre relevante forskrifter under arbeidsmiljøloven, jf. vedlegg til midlertidig forskrift del C.
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land (allmenngjøringsforskriften).

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var i hovedsak å få innsikt i og oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og aktørenes evne til styring av arbeidsmiljøforhold på Kårstø.

Det ble satt søkelys på ulike elementer i styringssløyfen for HMS-forhold, som blant annet etablering av krav, gjennomføring av kartlegginger og risikovurderinger, samt tiltaksoppfølging og avviksbehandling; videre fokuserte vi på HMS-aspekter ved de ulike arbeidstidsordninger som praktiseres på anlegget, og på likeverdige arbeids- og lønnsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere.

Resultat fra tilsynet

Vi registrerte enkelte svakheter i Statoil styringssystemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljøforhold. Selskapet har ikke tilstrekkelig oversikt og systematisk oppfølging av risikoforhold i arbeidsmiljøet, og det ble også registrert avvik hos enkelte underleverandører.

Under tilsynet identifiserte vi avvik knyttet til følgende forhold:

 • Mangelfulle rutiner og metodikk for systematisk kartlegging av arbeidsmiljø.
 • Mangelfull identifisering og registrerting av avvik fra regelverkskrav og interne krav innen arbeidsmiljøområdet.
 • R&Ms oppfølging av HMS-forhold er mangelfull for innleide arbeidstakere fra Waco Isolering.

Det ble gjort følgende observasjoner som gir grunnlag for forbedring:

 • Mangelfull oversikt over og kjennskap til interne krav til arbeidsmiljø.

 • Langtidsvirkninger av utvidete arbeidstidsordninger har ikke blitt tilstrekkelig vurdert.

 • Innholdet i HMS-introduksjonskurs tilpasses ikke utenlandske arbeidstakere.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss