Gå til hovedinnhold

Tilsyn med heloverhaling av brønnkontrollutstyr

Oljedirektoratet har i perioden 12. mars til 20. mai 2003 ført tilsyn mot Transocean, Cameron, Subsea Services og DnV-Stavanger. Tilsynet var rettet mot selskapets styring og gjennomføring av heloverhaling av brønnkontrollutstyr på Transocean Searcher.


Transocean Searcher
Transocean Searcher

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsaktiviteten er en videreføring av en aktivitet i 2002 og oppfølging av næringens erfaringsoverføring og tiltak etter annet utført tilsyn mot heloverhaling av brønnkontrollutstyr for noen år siden.

ODs erfaringer etter tidligere tilsyn av samme karakter har vært delte. Det har vært tilfeller der leverandørs anbefalinger og spesifikasjoner ikke har blitt fulgt av reder. Tredje parts verifikasjoner av BOP har vært mangelfulle, dels med bakgrunn i mangelfulle opplysninger om leverandørenes toleransespec., sveiseprosedyrer etc.

De siste 10 år er mobile boreinnretninger i stor grad blitt brukt til å utføre produksjonsboring og komplettering. Erfaringene kan tyde på at BOP er i dag langt mer utsatt for agressive brønnvæsker som medfører utstrakt korrosjon på tetningsflater og komponenter. Dette har ført til ekstra slitasje som ofte ikke blir oppdaget før ved heloverhaling. I tillegg har kravene til bruk av mer miljøvennlige tilsetningsstoffer i kontrollvæsken gitt store utfordringer. Grunnet dårligere inhibiterende virkning kan det føre til uønsket korrosjon og bakterieoppvekst innvendig i kontrollsystemet med dertil hyppigere frekvens av feil.

Erfaringer fra næringen angående tidligere heloverhalinger og utvidelse av heloverhalingsintervallet innebærer et mulig behov for OD til å innskjerpe krav til næringens kvalitetssikring og kontroll av heloverhalingen og vedlikeholdsprogrammet.

Sett i lys av BOPs sentrale betydning for å håndtere brønnspark for å forhindre mulig påfølgende eksplosjon eller andre alvorlige ulykker, har OD valgt å sette fokus på aktørenes systematiske heloverhalingsprogram for å sikre kvalitet og tilgjengelighet på utstyret.

Tilsynsoppgaven ble gjennomført mot den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher som har hatt langtids kontrakt med Statoil på Åsgard. Trancoean Searcher har et system der man gjennomfører SPS oppdelt i intervall og ikke alt samlet som har vært vanlig tidligere. Det er flere redere i næringen som benytter denne metoden. I tillegg skal innretningen og BOP til heloverhaling/SPS våren 2003.

OD ønsket å verifisere følgende:

· at vedlikeholdsanbefalinger er ivaretatt
· hvordan anbefalte oppgraderinger fra leverandør er håndtert av reder
· håndtering av tilstandsrapport
· verifikasjonsselskapets rolle ved inspeksjon og utarbeidelse av tilstandsrapport
· at tidligere overhalinger er gjennomført iht. krav
· at historikk fra BOP overhalinger er systematisk innsamlet og brukt
· at siste overhaling er verifisert iht. krav
· at BOP er funksjonstestet iht. krav
· om komponenter som brukes er produsert iht til akseptable standarder

Formål med tilsynet

1. OD vil bidra til å opprettholde og videreutvikle BOPs pålitelighet. Ref. Preventors rapport om sikkerhet på sokkelen der utblåsning antas å gi det største enkeltbidrag til risiko for storulykker.
2. Bidra til at aktørene følger opp forutsetningene for regelverksendringen mht frekvens av BOP-heloverhaling fra 4-årlig til 5-årlig.
3. Verifisere at normative industristandarder blir fulgt når kritiske komponenter skiftes ut.

Resultat av tilsynet

OD har inntrykk av at Transocean, DnV, Cameron og Subsea Services forståelse av krav til styring og gjennomføring av heloverhaling av brønnkontrollutstyr er i samsvar med gjeldende forskriftskrav.

Det er ODs inntrykk etter tilsynsaktiviteten at Transocean ivaretar sikkerheten ved styring av både tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og utføring av aktiviteter relatert til heloverhaling av BOP. OD merker seg at det er noen utestående forhold etter Transoceans eget tilsyn mot Subsea Services som gjenstår å lukke. Da dette følges opp av Transocean har ikke OD ytterligere kommentarer til disse.

Det er ODs inntrykk at teknisk tilstand av BOP blir ivaretatt gjennom vedlikeholdssystemet på innretningen. Transoceans metodikk for heloverhaling av BOP i ulike perioder med en komplett sammenstillingstest hvert 5. år som dekker trykktest av ventiler og funksjonstest av hele BOP kontrollsystemet med tilhørende komponenter/utstyr, anses å være iht krav i regelverket. Tilstandsvurderingen som gjøres offshore for å bestemme arbeidsomfanget av heloverhalingen ansees som en viktig del av den benyttede metodikk.

Det er behov for avklaring av temperaturbegrensning for bruk av Regan Diverter.

Tilsynsaktiviteten synes for OD å bekrefte at næringen har foretatt og foretar nødvendig erfaringsoverføring og kvalitetsheving av planlegging, oppfølging og gjennomføring ifm heloverhaling av BOP ift tidligere tilsvarende tilsyn gjennomført av OD.