Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekket på Brage

Petroleumstilsynet (Ptil) i samarbeid med Luftfartstilsynet (Ltil) gjennomførte i tiden 15.-16.4.2004 en tilsynsaktivitet mot Norsk Hydros (NH) innretning Brage (bildet). Tilsynet var rettet mot helikopterdekket og beredskap i tilknytning til helikopterdekket.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet med faglig bistand fra Luftfartstilsynet, har planlagt å gjennomføre en rekke tilsynsaktiviteter i inneværende år med hovedfokus på helikopterdekk.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i styringsforskriften § 11, 20, 21 og 22, innretningsforskriften § 71 om helikopterdekk, jf forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at NH sine styringssystem ivaretar HMS og beredskap tilknyttet helikopterdekk på en forsvarlig måte, og å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til egenskaper ved helikopterdekket eller driften av dette.

Det ble under tilsynet forsøkt verifisert at helikopterdekket på Brage møter kravene i regelverket når det gjelder belastning i forhold til benyttet luftfartøy, plassering, utførelse, størrelse, hindringer, generelle krav, visuelle hjelpemidler, operativ utrustning, brann- og redningsberedskap, vedlikehold og operasjon, og operasjons- og beredskapsmanual.

Under gjennomgang av styringssystemene ble det rettet fokus mot organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og beredskapstiltakene knyttet til helikopterdekket.

Når det gjelder beredskapen på innretningen ble det videre fokusert på beredskapsorganisasjonen og de oppgaver som er knyttet til håndtering av hendelser på og ved helikopterdekket.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket ingen forhold på Brage som vil føre til varsel om pålegg, men Ltil påpeker flere avvik i sin vedlagte rapport, og i tillegg observerte Ptil noen forhold som blir definert som punkter med forbedringspotensial.

Hovedinntrykket fra tilsynet er at det finnes rom for forbedringer av flere tekniske og operative forhold i tilknytning til helikopterdekket.

Avvikene fremkommer i egen rapport fra Ltil.

Følgende forhold er blitt nærmere kommentert av Ptil lenger nede i rapporten:

Observasjoner:

 • Nødnummer 112 ikke innført.
 • MOB-beredskap og responstid for to systemer.
 • HLO-kurs - mangler praktisk opplæring på helikopter - jf Ltil rapport pkt 3.16.

Følgende avvik og merknader blir nærmere beskrevet i Ltil sin rapport:

 • Hindringer utenom ut- og innflygingssektor - jf Ltil rapport pkt 3.1.
 • Merking av helikopterdekkets ytre begrensning - jf Ltil rapport pkt 3.2.
 • Forankringsfester - jf Ltil rapport pkt 3.3.
 • Merking - jf Ltil rapport pkt 3.4.
 • Merking av hinderfri sektor - jf Ltil rapport pkt 3.5.
 • Merking av helikopterdekkets størrelse -jf Ltil rapport pkt 3.6.
 • Merking av hovedadkomst - jf Ltil rapport pkt 3.7.
 • Belysning - jf Ltil rapport pkt 3.8 og 3.9.
 • Generelt utstyr - jf Ltil rapport pkt 3.10.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss