Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekket og beredskapen på Heimdal

I samarbeid med Luftfartstilsynet (Ltil) førte vi tilsyn med Norsk Hydros (Hydro) innretning Heimdal i tiden 20.-21.9.2005. Tilsynet var rettet mot helikopterdekket og beredskapen i tilknytning til helikopterdekket.


Bakgrunn for tilsynet

Vi har som generelt mål å bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs ved å føre tilsyn med at aktørene ivaretar teknisk og operasjonell integritet på innretningene, og følge opp samspillet menneske, teknologi og organisasjon i HMS-kritiske systemer.

I 2005 har vi som prioritert område å føre tilsyn med at Hydro har god styring av sine aktiviteter i drift, og at selskapet sikrer den tekniske integriteten av sine innretninger.

Heimdal (kilde: Norsk Hydro)Helikopterdekk og beredskap er del av de områdene vi velger å føre tilsyn med i denne sammenhengen. Vi har, med faglig bistand fra Ltil, planlagt å føre flere tilsyn som fokuserer spesielt på helikopterdekk, og dette tilsynet inngår i planen for 2005.

Tilsynet ble ført med bakgrunn i styringsforskriften §§ 11, 20, 21 og 22, innretningsforskriften § 71 om helikopterdekk, jf. forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Hydros styringssystemer ivaretar HMS og beredskap på en forsvarlig måte i tilknytning til driften av helikopterdekket. Tilsynsmyndighetene ønsker også bidra til å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til selve helikopterdekket eller driften av dette.

Under tilsynet ble det forsøkt verifisert at helikopterdekket på Heimdal oppfyller kravene i regelverket når det gjelder belastning i forhold til benyttet luftfartøy, plassering, utførelse, størrelse, hindringer, generelle krav, visuelle hjelpemidler, operativ utrustning, brann- og redningsberedskap, vedlikehold og operasjon, og operasjons- og beredskapsmanual.

Under gjennomgangen av styringssystemene ble organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring vektlagt, med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og sentrale beredskapstiltak knyttet til helikopterdekket.

Når det gjelder beredskapen på innretningen, ble det også fokusert på evakueringsutstyr, evakueringsveier, merking av evakueringsveier, samt beredskapsorganisasjonen og beredskapspersonell med de oppgavene som er knyttet til håndtering av hendelser på og ved helikopterdekket.

Resultat fra tilsynet

Resultatet fra tilsynet skriver seg fra gjennomførte intervjuer med medarbeidere om bord, observasjon av beredskapsøvelse og befaring på innretningen. Før utreise mottok vi relevante styrende dokumenter fra Hydro, som i tillegg til lov- og regelverk og tilsynsetatenes mål for tilsynsaktiviteten, ble brukt som underlag for tilsynet.

Under tilsynet ble det gjennomført en beredskapsøvelse i tilknytning til helikopterdekket. Vi observerte øvelsen både ute på helikopterdekket og inne hos beredskapsledelsen i sentralt kontrollrom, og deltok deretter i personellets gjennomgang av øvelsen.

En befaringsrunde ble gjennomført sammen med plattformledelsen og observatør fra Hydro for å se på beredskapsutstyr, merking av rømningsveier og annen sikkerhetsmerking.

Tilsynet fant ikke avvik på Heimdal som innebærer varsel om pålegg. Det ble imidlertid påvist avvik fra gjeldende forskrifter. Avvikene gjaldt hindringer ved inn- og utflyging, mangelfull merking og noen operasjonelle forhold.
Andre observasjoner som revisjonslaget gjorde med hensyn til flysikkerhet og beredskap, er angitt som forbedringspunkter.

Følgende forhold er kommentert nærmere i tilsynsrapporten:

  • Hindre i inn- og utflygingssektor: Atkomstbalkonger utgjør hinder.

  • Mangelfull merking av helikopterdekkets ytre begrensning.

  • Mangelfull revidering av sjekklisten til helikopterdekket.

  • Mangelfull underretning til plattformsjef vedrørende helikopterdekkets utstyr og tjenester.

  • Mangelfull merking av blant annet helidekkbuer og skilting av nødutganger.

  • Stedfortrederrollen i beredskapsorganisasjonen øves ikke.

  • Mangelfullt utstyr i reservebrannmannsutstyrsskap.

  • Mangelfull kjennskap til MOB-kapasiteten om bord på beredskapsfartøyet (ett eller to likeverdige systemer).

  • Mangelfull skilting av evakueringsveier i deler av uteområdet - spesielt ved boredekk (Byggve-Skirne-modulen).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss