Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekket og beredskap på Oseberg Øst

Petroleumstilsynet (Ptil) i samarbeid med Luftfartstilsynet gjennomførte i tidsrommet 6.- 8.12.2004 en tilsynsaktivitet mot Norsk Hydro sin innretning Oseberg Øst. Tilsynet var rettet mot helikopterdekket på innretningen og beredskapsfunksjoner i tilknytning til helikopterdekket.


Bakgrunn for tilsynet

Ptil planla en rekke tilsynsaktiviteter i 2004 med hovedfokus på helikopterdekk. Aktivitetene ble gjengjennomført med faglig bistand fra Luftfartstilsynet.

Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i Styringsforskriften § 11 Bemanning og kompetanse, § 20 Avviksbehandling, § 21 Oppfølging og § 22 Forbedring, Innretningsforskriften § 71 om Helikopterdekk, jf Forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og Aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Målet for tilsynet var å verifisere at Hydro sitt styringssystem ivaretar HMS og beredskap tilknyttet helikopterdekk på en forsvarlig måte, og å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til egenskaper ved helikopterdekket eller driften av dette.

Oseberg Øst lokasjon og innretningDet ble under tilsynet forsøkt verifisert at helikopterdekket på Oseberg Øst møter kravene i regelverket når det gjelder belastning i forhold til benyttet luftfartøy, plassering, utførelse, størrelse, hindringer, generelle krav, visuelle hjelpemidler, operativ utrustning, brann- og redningsberedskap, vedlikehold og operasjon, og operasjons- og beredskapsmanual.

Under gjennomgang av styringssystemene ble det rettet fokus mot organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og sentrale beredskapstiltak knyttet til helikopterdekket.

Når det gjelder beredskapen på innretningen ble det også fokusert på evakueringsutstyr, evakueringsveier, merking av disse, samt beredskapsorganisasjonen med de oppgaver som er knyttet til håndtering av hendelser på og ved helikopterdekket.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket ingen forhold på Oseberg Øst som vil føre til varsel om pålegg. Det er funnet flere avvik og observasjoner av forhold med potensial for forbedring.

Det ble under tilsynet ikke tid til å gjennomføre en beredskapsøvelse i tilknytning til helikopterdekket. I tillegg var værforholdene av en slik karakter, i perioder over 50 knops vind, at gjennomføring av en beredskapsøvelse på helikopterdekket ikke var tilrådelig.

Følgende forhold er nærmere beskrevet i tilsynsrapporten:

 • Avvik - hinderfri ut- og innflygingssektor: Linkstasjon utgjør hinder i 210° hinderfri sektor.
 • Avvik - merking: Ved ankomst til helidekk var det ikke satt opp lett synlige skilt som forbyr opphold, røyking, åpen ild og persontrafikk på dekket under start og landing.
 • Avvik - redningsutstyr: Skap for oppbevaring av utstyr var ikke merket som foreskrevet.
 • Avvik - brannbeskyttelsesutstyr: Skap for oppbevaring av utstyr var ikke merket som foreskrevet.
 • Forbedringspunkt - sikkerhetsnett: Det var skade på sikkerhetsnettet i nord, vest og sørvest, samt bærestruktur i sørvest.
 • Forbedringspunkt - vindpølse: Det var behov for å bytte vindpølsen på sørsiden.
 • Forbedringspunkt - merking: Deler av helikopterdekkets generelle merking var flasset og slitt.
 • Forbedringspunkt - merking: Det var behov for å merke rekkverket ved atkomstene i nord og vest.
 • Forbedringspunkt - merking: Det var behov for oppfrisking av merkingen på fast montert rekkverk i 150°-sektoren.
 • Forbedringspunkt - merking: Det var behov for å bedre merking samt synliggjøre atkomstens terskel i nord og vest.
 • Forbedringspunkt - merking: Det var behov for å merke helibuens front og tak med kontrastfarge.
 • Forbedringspunkt - belysning: Det var usikkerhet vedrørende lysstyrken på helikopterdekkets flom- og kantlys.
 • Forbedringspunkt /merknad - meteorologisk utstyr: Det var usikkerhet vedrørende vindmåler B og måling av vindstyrke.
 • Forbedringspunkt - meteorologisk utstyr: Det var stor differanse mellom vindmåler A og B når det gjaldt måling av vindstyrke.
 • Forbedringspunkt - operasjon: Plattformsjefen ble ikke skriftlig underrettet ved faste intervaller om status på helikopterdekket, utstyr og tjenester.
 • Forbedringspunkt - operasjon: Det var behov for å utvide den daglige sjekklisten av helikopterdekket.
 • Forbedringspunkt - operasjon: Bremseklosser lå på helidekket.
 • Forbedringspunkt - Nødnummer 112 var ikke innført på Oseberg Øst.
 • Forbedringspunkt - Robusthet i beredskapsorganisasjonen - oversikt over reservepersonell.
 • Forbedringspunkt - Helsekrav til innsatspersonell var ikke innført.
 • Forbedringspunkt - Pustemasker/røykmasker på lugarer var ikke inkludert i vedlikeholdssystemet.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss