Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekket og beredskap på Heidrun

Petroleumstilsynet (Ptil) i samarbeid med Luftfartstilsynet gjennomførte i tidsrommet 10.-11.11.2004 en tilsynsaktivitet mot Statoils innretning Heidrun (bildet). Tilsynet var rettet mot helikopterdekket og beredskap i tilknytning til helikopterdekket på innretningen.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Ptil med faglig bistand fra Luftfartstilsynet, har planlagt å gjennomføre en rekke tilsynsaktiviteter for inneværende år med hovedfokus på helikopterdekk. Tilsynet på Heidrun inkluderte også beredskapstiltak i tilknytning til helikopterdekket.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i Styringsforskriften § 11 Bemanning og kompetanse, § 20 Avviksbehandling, § 21 Oppfølging og § 22 Forbedring, Innretningsforskriften § 71 om Helikopterdekk, jf Forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og Aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoils styringssystem ivaretar HMS og beredskap tilknyttet helikopterdekk på en forsvarlig måte, og å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til egenskaper ved helikopterdekket eller driften av dette.

Det ble under tilsynet forsøkt verifisert at helikopterdekket på Heidrun møter kravene i regelverket når det gjelder belastning i forhold til benyttet luftfartøy, plassering, utførelse, størrelse, hindringer, generelle krav, visuelle hjelpemidler, operativ utrustning, brann- og redningsberedskap, vedlikehold og operasjon, og operasjons- og beredskapsmanual.

Under gjennomgang av styringssystemene ble det rettet fokus mot organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og beredskapstiltakene knyttet til helikopterdekket.

Når det gjelder beredskapen på innretningen ble det videre fokusert på evakueringsutstyr, evakueringsveier, merking av evakueringsveier av disse, samt beredskapsorganisasjonen med de oppgaver som er knyttet til håndtering av hendelser på og ved helikopterdekket.


Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket ingen forhold på Heidrun som vil føre til varsel om pålegg. Luftfartstilsynet påpeker i sin rapport noen avvik. Ptil gjorde ikke noen funn, som er brudd på regelverket eller forhold som har forbedringspotensial. Tilsynet var av svært kort varighet, men hovedinntrykket av de områdene tilsynet tok for seg, er meget bra.

Mottakelsen på innretningen var positiv ved at alle blir mottatt av plattformsjef, og gitt informasjon om hvilken status innretningen befinner seg i. Likeså introduksjonen forut for sikkerhetsrunden og selve sikkerhetsrunden holdt god kvalitet.

Det var planlagt å gjennomføre en beredskapsøvelse med et scenario tilknyttet helikopterdekket. Imidlertid ble værforholdene så vanskelige at SAR-helikopteret ble flyttet inn til Kristiansund. Det vil si at vinden ble varslet å stige til over 55 knop. Å gjennomføre en øvelse under slike værforhold på helikopterdekket var ikke tilrådelig.

Øvelsesopplegget ble gjennomgått, og det viste at det blir gjennomført tilstrekkelig mange øvelser og treninger. Systemet var enkelt å verifisere. I tillegg til planlagte øvelser, ble det også gjennomført table-top-øvelser i forkant av operasjoner av spesiell karakter.

Følgende forhold er nærmere beskrevet i Luftfarttilsynets rapport:

  • Avvik - hinderfri ut- og innflygingssektor, jf. Ltil rapport pkt. 3.1.
  • Avvik - hindringer i ut- og innflygingssektor, jf. Ltil rapport pkt. 3.2.
  • Avvik - merking av helikopterdekkets ytre begrensning, jf. Ltil rapport pkt. 3.3.
  • Avvik - merking for rettleding under setting - referansesirket, jf. Ltil rapport pkt. 3.4.
  • Avvik - belysning, jf. Ltil rapport pkt. 3.5.
  • Merknad - merking av fast monterte hindringer, jf. Ltil rapport pkt. 3.6.
  • Merknad - operasjon, jf. Ltil rapport pkt 3.7.
  • Merknad - operasjon, jf. Ltil rapport pkt. 3.8.
  • Merknad - operasjon, jf. Ltil rapport pkt. 3.9.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss