Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekkene på Statfjord B

Petroleumstilsynet (Ptil) i samarbeid med Luftfartstilsynet gjennomførte i tidsrommet 25.5- 26.5.2004 en tilsynsaktivitet mot Statoils innretning Statfjord B (bildet). Tilsynet var rettet mot helikopterdekkene og beredskap i tilknytning til disse. Rapport etter tilsyn ble oversendt til Statoil 5. juli 2004. I oversendelsbrevet har Ptil gitt selskapet to varsel om pålegg.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Ptil med faglig bistand fra Luftfartstilsynet, har planlagt å gjennomføre en rekke tilsynsaktiviteter for inneværende år med hovedfokus på helikopterdekk.

Tilsynet på Statfjord B inkluderte også beredskapstiltak i tilknytning til helikopterdekkene.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i styringsforskriften § 11, 20, 21 og 22, innretningsforskriften § 71 om helikopterdekk, jf forskrift om kontinentalsokkelflyging — ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoils styringssystem ivaretar HMS og beredskap tilknyttet helikopterdekk på en forsvarlig måte, og å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til egenskaper ved helikopterdekket eller driften av dette.

Det ble under tilsynet forsøkt verifisert at helikopterdekkene på Statfjord B møter kravene i regelverket når det gjelder belastning i forhold til benyttet luftfartøy, plassering, utførelse, størrelse, hindringer, generelle krav, visuelle hjelpemidler, operativ utrustning, brann- og redningsberedskap, vedlikehold og operasjon, og operasjons- og beredskapsmanual.

Under gjennomgang av styringssystemene ble det rettet fokus mot organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og beredskapstiltakene knyttet til helikopterdekket.

Når det gjelder beredskapen på innretningen ble det fokusert på evakueringsutstyr, evakueringsveier, merking av evakueringsveier og utstyr og beredskapsorganisasjonen og de oppgaver som er knyttet til håndtering av hendelser på og ved helikopterdekket.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket forhold på Statfjord B som har ført til varsel om pålegg.

Luftfartstilsynet påpeker i sin rapport flere avvik, og i tillegg observerte Ptil noen forhold som blir definert som punkter med forbedringspotensial.

Hovedinntrykket fra tilsynet er at det finnes rom for forbedringer av flere tekniske og operative forhold i tilknytning til helikopterdekkene.

God tilrettelegging av tilsynet fra Statoils side, og et godt samarbeidsklima om bord på innretningen, bidro til at den praktiske gjennomføringen var god.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss