Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekk og beredskap på Balder

Petroleumstilsynet (Ptil) i samarbeid med Luftfartstilsynet (Ltil), har i tiden 17.-18.1.2006 ført tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS sin innretning Balder FPU. Tilsynet var rettet mot helikopterdekket og beredskap. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt ExxonMobil varsel om pålegg.


Balderinnretningen

Balder FPU (kilde: ExxonMobil)

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Ptil med faglig bistand fra Ltil, har laget en felles plan for flere tilsynsaktiviteter i 2006, med helikopterdekk og beredskap som prioriterte områder.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i styringsforskriften §§ 11, 20, 21 og 22, innretningsforskriften § 71 om helikopterdekk, jf forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og aktivitetsforskriftens kap. XI-I generelle krav til beredskap § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at ExxonMobils styringssystem ivaretar HMS og beredskap i tilknytning til driften av helikopterdekket på en forsvarlig måte. Tilsynsmyndighetene vil også bidra til å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til egenskaper ved helikopterdekket eller driften av dette.

Ved gjennomgangen av styringssystemene fokuserte vi på organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og sentrale beredskapstiltak knyttet til helikopterdekket.

Av beredskapsmessige forhold på innretningen ble det fokusert på redningsutstyr, evakueringsutstyr, evakueringsveier, merking av evakueringsveier, samt beredskapsorgansisasjonen derav utførte trening og øvelser og beredskapskompetanse til personell som er knyttet til håndtering av hendelser.

Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi flere avvik fral regelverkskrav. Det ble også funnet forhold der det er rom for forbedring. Resultatet fra tilsynet er basert på sikkerhetsrunde, gjennomførte intervjuer og samtaler med ansatte og vernetjenesten, observasjon av beredskapsøvelse, befaring på innretningen og mottatt dokumentasjon.

Avvikene gjelder i vesentlig grad mann-over-bord-beredskapen (MOB), der det var mangelfull trening og øvelser og hvordan man organiserte MOB-beredskapen i forhold til redundante systemer. Når det gjelder evakueringsopplegget for personell som jobber akterut på innretningen, var denne mangelfull i forhold til de retningslinjer som var beskrevet av ExxonMobil og er heller ikke i henhold til gjeldende regelverk.

Vi identifiserte også noen forhold som var implementert i organisasjonen, men som ikke var oppdatert i beredskapsplaner og annen dokumentasjon. Dette gjaldt spesielt for nødnummeret 112 som var blitt innført på Balder, men var ikke oppdatert i beredskapsplanene.

En sikkerhetsrunde ble utført rett etter at tilsynslaget kom ombord, hvor en ble vist nødvendig rednings- og evakueringsmidler dersom hendelser skulle inntreffe på innretningen. Kvaliteten på sikkerhetsrunden var bra og informativ. Alle nyankomne på Balder, også Ptil og Ltil, ble tildelt oransje hjelmer for å synliggjøre at vedkommende er ukjent på innretningen. Dette er et positivt tiltak.

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse i tilknytning til helikopterdekket. Tilsynslaget observerte øvelsen både ute på helikopterdekket og inne hos beredskapsledelsen i SKR og deltok deretter på oppsummering i kinosal etter øvelsen. Det var en bra gjennomført øvelse og kommentarer på denne ble gitt i oppsummeringsmøtet av Ptil og Ltil.

En befaringsrunde ble gjennomført sammen med observatør fra ExxonMobil for å se på beredskapsutstyr, merking av evakueringsveier og annen sikkerhetsmerking. Det ble ikke observert forhold som strider mot regelverkskrav.

Med hensyn til luftfartstekniske forhold, blir disse kommentert i vår rapport, samt i en egen rapport fra Ltil.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt ExxonMobil følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i Aktivitetsforskriften §19, Kompetanse, jf. samme forskrift § 21 trening og øvelser, jf. samme forskrift § 20 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven, pålegges ExxonMobil å utarbeide et system som sikrer at personell som jobber akterut på Balder-innretningen, blir gitt den kompetansen som er nødvendige for evakuere innretningen med livbåt nr. 3.

Med hjemmel i Aktivitetsforskriften § 21, Trening og øvelser, jf. aktivitetsforskriften § 68 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, pålegges ExxonMobil å iverksette tiltak for å oppgradere MOB-beredskapen

  • gjennom økt trenings- og øvelsesfrekvens
  • for manglende kompetanse (repetisjonskurs)
  • ved å praktisere primær og sekundær MOB-beredskap tilnærmet likt

Vi har bedt om ExxonMobils kommentarer til varselet om pålegg innen 10.3.2006.

Lenke:

Selskapet har korrigert forholdene som førte til varsel om pålegg. Pålegg ble derfor ikke gitt.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no