Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Hammerfest LNG etter storulykkeforskriften

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tiden 21.-22.10.2008 tilsyn med Hammerfest LNG på Melkøya. Tilsynet ble ført i tråd med kravet om årlig tilsyn som angitt i storulykkeforskriften. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet omfattet videre forhold knyttet til oppstart av anlegget og de innkjøringsproblemene som er møtt i den forbindelse.

LNG-anlegget på Melkøya (kilde: StatoilHydro)

LNG-anlegget på Melkøya

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, som har henvisning til storulykkeforskriften.

Denne forskriften stiller krav til myndighetenes tilsyn når det gjelder tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Videre ble erfaring fra oppstart av LNG-anlegget og utfordringer i den forbindelse lagt til grunn for tilsynet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte temaer var vurdering av endringer i risikonivå, beredskapsplaner, forhold til lokale myndigheter og informasjon til allmennheten, rutiner for varsling og melding av uønskede hendelser og vedlikehold, i forhold til krav i storulykkeforskriften og annet relevant regelverk.

Resultat av tilsynet
HMS-myndighetene har utarbeidet en oversikt over aktuelle tema for tilsynet med tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker som ble lagt til grunn for tilsynsaktiviteten.

Vi avdekket ingen avvik fra gjeldende regelverk, og tilsynet ga ingen indikasjoner på at StatoilHydro ikke etterlever de krav som er knyttet til nevnte tema.

Vi identifiserte ett forhold med potensial for forbedringer angående ALARP-prinsippet*  og beregning av FAR-verdier**.


* ALARP-prinsippet innebærer at risikoen skal reduseres så langt praktisk mulig (As Low As Reasonably Practicable).

** FAR (Fatal Accident Rate). Antall omkomne personer per 100.000.000 timer eksponering.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |