Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Halliburtons HMS-styring

I perioden 22.-23.11.2005 førte vi tilsyn med Halliburton Scandinavias HMS-styring av sementeringsaktiviteter på norsk sokkel. Tilsynet la vekt på styringselementer framfor fagdetaljer innenfor de ulike fagområdene. Vårt inntrykk er at Halliburton har etablert et oversiktlig og bra styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet.


Tilsynet ble gjennomført ved møte og intervju med personell på land, og ved verifikasjoner av enkelte dokumenter i styringssystemet. Halliburton stilte med en observatør under tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsaktiviteten er en del av Petroleumstilsynets økte fokus mot entreprenører for å få en mer helhetlig oppfølging av alle aktørene i Petroleumsvirksomheten.

Ca 60 % av de som jobber offshore er ansatt i entreprenørselskap. Andelen varierer fra innretning til innretning og avhengig av hva slags aktiviteter det er som utføres. Entreprenøransatte er ofte i det utførende leddet og tett på de fysiske risikoene samtidig som det er operatørs, boreentreprenørs eller hovedbedriftens rammebetingelser og systemer de jobber under.

Vi har hittil ikke ført tilsyn direkte med et brønnserviceselskap der det er pliktsubjekt. Dette tilsynet er det første av dette slaget. Vi har i denne omgang i hovedsak lagt vekt på HMS-systemene i landorganisasjonen.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å få en oversikt over Halliburton sitt styringssystem for å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i forbindelse med sementeringsaktiviteter på sokkelen, samt verifisere etterlevelse av HMS-krav i alle faser/ledd av styringssløyfen. Tilsynet har derfor fokusert på styringselementer framfor fagdetaljer innenfor de ulike fagområdene.

Det var også vår målsetning å belyse forholdet i grensesnitt mellom brønnserviceselskapet, reder/hovedbedrift og operatørselskap.

Resultat fra tilsynet

Vårt inntrykk er at Halliburton har etablert et oversiktlig og bra styringssystem for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet, og at systemet er gjort godt tilgjengelig for arbeidstakere på land og offshore.

Vi har videre fått et positivt inntrykk av de etablerte systemene for å ivareta erfaringsoverføring etter hendelser, TapROOT-systematikk for gransking i Halliburton regi samt deres intranettbaserte system for positiv erfaringsoverføring "knowledge management".

Selskapet har utarbeidet systematiske HMS-aktivitetsplaner for årlig oppfølging av utvalgte HMS fokus. Arbeidstakerne og AMU er involvert i denne prosessen.

Under tilsynet identifiserte vi enkelte avvik og forhold med potensial for forbedring innen:

  • Oppdatering av styringssystem mot nytt petroleumsregelverk.

  • Registrering og lukking av avvik i forbindelse med inspeksjoner.

  • HMS-styring i grenseflater mot operatør, hovedbedrift eller 3. part.

  • Bemanning og kompetanse.

  • Øvelser og trening.

  • Synliggjøring av risikovurderinger.

  •  

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss