Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gyda: Tekniske og operasjonelle barrierer – elektriske anlegg

Tilsyn: I perioden 22. - 28.10.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman) om hvordan tekniske og operasjonelle barrierer styres på innretningen Gyda. Tilsynet var begrenset til fagområdet elektriske anlegg. Vi påviste to avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført i form av et oppstartsmøte med personell i driftsorganisasjonen 22.10.2009 og med påfølgende verifikasjoner, funksjonstester og intervju med personell på Gyda (foto) i uke 44.

Gyda (source: Talisman)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2009 om oppfølging av teknisk og operasjonell sikkerhet. Tilsynet tar også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med Talisman og industrien generelt.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få en oversikt over Talismans systemer og arbeidsprosesser for styring av teknisk og operasjonell sikkerhet relatert til elektriske anlegg på Gyda, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

I tilsynet ble det lagt vekt på følgende tema:

  • Organisering og oppfølging av drift og vedlikehold
  • Tennkildekontroll
  • Kompetanse og opplæring
  • Identifiserte funn og utfordringer fra interne elektrotilsyn
  • Funksjonstester av utvalgte sikkerhetssystemer

Resultat av tilsynet
Vi påviste to avvik fra regelverkskrav. Disse er knyttet til tennkildekontroll og til skilting av dører til rom med trykkovervåking.

Rapporten inneholder i tillegg observasjoner hvor det er potensial for forbedringer.

Journal 2009/1141

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |