Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Goliat - ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap

Ptil førte 11.- 13.5.2011 tilsyn med arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap, inkludert utforming av helikopterdekk, knyttet til detaljprosjektering av Goliat FPSO.


Bakgrunn
Tilsynet var rettet mot ivaretakelse av arbeidsmiljømessige forhold, materialhåndtering og beredskap knyttet til utbyggingsprosjektet.

Med utgangspunkt i at Goliat FPSO skal plasseres i Barentshavet, fulgte vi spesielt opp hvordan forhold knyttet til vinterisering ivaretas i prosjektet.

Mål
Målsetningen var å verifisere at prosjektering skjer i samsvar med regelverkets bestemmelser, slik at forhold innen nevnte fagområder blir tilfredsstillende ivaretatt.

Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har forståelse for regelverkskrav, og om aktørene har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold, materialhåndtering og beredskap.

En viktig del av tilsynet var også å verifisere at Eni legger til rette for gode prosesser for reell arbeidstakermedvirkning.

Resultat
Tilsynet var godt tilrettelagt og organisert av Eni. Vi fikk inntrykk av at det var god kompetanse hos de involverte innenfor tilsynets temaer.

Vår oppfatning er videre at det var et godt samarbeid mellom Eni og HHI, men vi opplevde at det var ulike oppfatninger om og forventninger til enkelte forhold.

Eni har arbeidet en tid for å få etablert en organisasjon med tilstrekkelig kontinuitet av personell med operasjonell erfaring. Da tilsynet pågikk, var fortsatt ikke alle posisjoner besatt.

Både Eni og HHI opplyste at operasjonelt personell bidro med god erfaring og praktiske løsninger. 

Det gjensto fortsatt en god del arbeidsmiljøanalyser. Disse vil kunne medføre behov for endringer i design. Vår vurdering er at det kan bli en utfordring å få alle aktivitetene ferdigstilt i tide, slik at det fortsatt er mulig å utføre eventuelle designendringer. 

Det ble identifisert ett avvik knyttet til arbeidstakermedvirkning i prosjektet.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring og oppfølging i prosjektet
  • Planlegging og beslutning av vinteriseringstiltak for Goliat
  • Materialhåndtering
     

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064