Gå til hovedinnhold

Tilsyn med gjennomføring av lett brønnintervensjon

18.-19. januar 2005 utførte Petroleumstilsynet (Ptil) en tilsynsaktivitet rettet mot Statoils gjennomføring av lett brønnintervensjon (LBI), blant annet med verifikasjoner ombord på Seawell. Brønnintervensjonsarbeidet oppfattes å være utført med godt utbytte. Imidlertid er det vårt inntrykk at det gjenstår noe i forhold til den generelle HMS-tilstanden på Seawell.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet har i senere år hatt et relativt stort engasjement overfor industrien for å fremme utvikling og bruk av lett brønnintervensjon (LBI) i havbunnsbrønner med intensjon om å bidra til større verdiskaping på norsk sokkel.

Verdiskaping ved slik brønnintervensjon er forventet å kunne oppnås i form av forbedret operasjonell sikkerhet, bedre oversikt om brønntilstand, produksjonskontroll, brønnintegritet og forbedret utvinning av petroleumsressurser med forsvarlig kostnadseksponering.

Lett brønnintervensjon
Illustrasjon lett brønnintervensjon

I denne sammenheng har Statoil igangsatt to brønnintervensjonskampanjer på norsk sokkel for blant annet å kvalifisere LBI-teknologien for "norske forhold". Disse aktivitetene ble utført høsten 2003 med innretningen MSV Regalia og FMC lubrikator, og i perioden 2.10.2004-2.2.2005 med Seawell og Schlumberger lubrikator.

Statoils inntaksprosess i begynnelsen av 2004 resulterte i valget av Seawell for denne sistnevnte LBI-kampanjen som var antatt å skulle ta ca 150 dager.

Seawells omfattende erfaring fra denne type virksomhet ble da spesielt fremhevet, men det var nødvendig å bytte til et lubrikatorsystem med større kapasitet for å kunne møte operasjonelle behov for de aktuelle brønnene.

I tiden som fulgte ble det lagt ned mye arbeid for å møte behov med henblikk på kvalifisering av tilpasset LBI-teknologi, integrering på Seawell, samt å tilrettelegge for aktuelle tekniske og styringsrelaterte HMS-krav for virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Regelverket for innretninger ble lagt til grunn for evalueringsprosess og samtykkesøknad.

Den 22.6.2004 fikk Statoil samtykke til bruk av Seawell for å sette i gang med ovennevnte LBI-kampanje under spesielle forutsetninger. Anvendelse av ny teknologi og arbeidsmåter forutsatte blant annet at erfaringer måtte vurderes spesielt med sikte på eventuell fremtidig anvendelse, og at samtykket ikke måtte oppfattes å gi presedens for fremtidig krav/standard for denne type innretninger/arrangement.

Oppstart ble imidlertid forsinket fra 25.07.04 til 02.10.04 på grunn av sen ferdigstilling og utprøving av teknisk utrustning inklusive nytt brønnslusearrangement.

På grunn av forsinket oppstart kombinert med en avgrenset operasjonstilgjengelighet under krevende vær- og sjøforhold ble bare et fåtall av de planlagte LBI-operasjoner utført. Derved oppstod behovet for å kunne forlenge samtykkeperioden med opp til to måneder.

Statoils søknad om forlengelse inneholdt tre nye avvik, mens 11 av opprinnelig 76 avvik da var lukket. Forlengelsen innebar ikke utvidelse av arbeidsomfang, og Ptil innvilget en begrenset forlengelse ut fra denne situasjonen.

15.12.04 varslet Ptil dette tilsynet. Verifikasjonsforberedelsene ble foretatt med utgangspunkt i forelagte avvikslister, hendelsesoversikt og samtykkedokumentasjon med betingelser.

Det var vanskelig å finne anledning til å komme om bord for å foreta tilsyn under ordinær virksomhet på grunn av avbrutt operasjon i lange perioder med grov sjø.

Omsider ble det derfor besluttet å heller ta tilsynet på Seawell mens innretningen lå ved kai i Bergen.

Selve verifikasjonen om bord ble gjennomført over kortere tid men med flere involverte enn normalt, med underkant av fire timer til rådighet. Fagområdene omfattet beredskap, arbeidsmiljø, vedlikehold, marine systemer, elektro/ sikringssystemer og brønnteknologi.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å verifisere at grunnlag og forutsetninger for samtykket ble fulgt opp av operatør og entreprenør i henhold til regelverket.

Videre var hensikten til Ptil å samle førstehånds informasjon fra utprøvingen av den aktuelle LBI-teknologien, inklusive og å påse at erfaringer blir adressert i videre arbeid både med hensyn til tekniske og operasjonelle forhold.

Resultat fra tilsynet

Flere nye regelverksavvik ble identifisert, men ut fra de aktuelle verifikasjonsbetingelser er kontrollomfanget for begrenset til å gi konklusjoner med helhetlige faglige vurderinger.

Denne situasjonen gjør også at Ptil stiller seg spørrende til om Statoil og Cal Dive har et tilstrekkelig effektivt styringsopplegg og engasjement for å kunne ha riktig avviksoversikt/tilstandsbilde i relasjon til norsk sokkelregelverk.

Videre er det verifikasjonsgruppens inntrykk at det gjenstår noe innsats for at den generelle HMS-tilstanden på Seawell kan sies å være kompatibel med øvrige flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Gjennomført brønnintervensjonsarbeidet oppfattes å være utført med godt utbytte.

Den LBI-kampanjesekvensen som nå er utført har imidlertid tatt lang tid med mange avbrudd som i hovedsak skyldes innretningens operasjonelle begrensninger under krevende vær- og sjøforhold på den aktuelle årstiden.

Virksomhet under betingelser med mangelfull kontinuitet og operasjoner tett opp under innretningens operasjonsgrenser er lite ønskelig ut fra en sikkerhetsmessig betraktning, og operatør må gjøre en bedre operabilitets-evaluering og legge til grunn strengere sesong-/områdebegrensninger i forbindelse med sine fremtidige planer for mulig bruk av den type skipsbaserte løsninger som Seawell representerer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss