Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gasscos oppfølging av teknisk tjenesteyter

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Gassco AS på Bygnes 21.4.2008 og på mottaksterminalen Langeled Receiving Facilities (LRF) i Easington 29.4.2008. Vi identifiserte ingen avvik fra gjeldende regelverk under tilsynet.


Langeled Receiving Facility

Langeled Receiving Facility

Tilsynet var rettet mot operatørselskapet Gasscos styring og oppfølging overfor Centrica Storage Ltd (CSL), som er teknisk tjenesteyter (TSP) på LRF.

Bakgrunn for tilsynet
Langeled Sør fra Sleipner til Easington ble satt i drift 1.10.2006. På LRF i Easington er CSL TSP og ansvarlig overfor Gassco når det gjelder daglig drift og vedlikehold av anlegget, noe som også berører driften av rørledningen med tilhørende utstyr. Dette er CSLs første oppdrag som TSP. Fra før har StatoilHydro, ConocoPhillips og Total tilsvarende rolle som TSP for andre transportsystemer der Gassco er operatør.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å skape grunnlag for å vurdere i hvilken grad Gassco, som operatør for Langeled Sør, etterlever de krav som stilles til styring og oppfølging av aktører i petroleumsvirksomheten gjennom regelverk, interne kravdokumenter og avtaler mellom partene. Videre var hensikten å se til at de deler av transportsystemet som ligger under Ptils myndighetsområde, opereres forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte ingen avvik fra gjeldende regelverk under tilsynet. Gassco har satt interne krav som møter regelverkets krav og gjennomfører tiltak for å sikre at det er samsvar mellom egne krav og andre deltakeres (TSP) krav. Videre er det etablert måleindikatorer for å overvåke forhold som er av betydning for sikkerheten for Langeled Sør. På enkelte områder er det potensial for forbedring som berører Gasscos styring og oppfølging:

  • Kommunikasjon og respons (I avtalen (TSA) er det enkelte uklarheter knyttet til rollefordeling mellom operatør og TSP når det gjelder forholdet til britiske myndigheter).
  • Fremstilling av grensesnitt (Det er uoverensstemmelse i beskrivelsene av grensesnitt og ansvarsforhold mellom Gassco og CSL i territorialfarvannet, landfallsonen og på land).
  • HMS-program 2008 (HMS-program for 2008 er ikke på plass, selv om den av Gassco satte frist for dette er utløpt).
  • Rapportering av uønskede hendelser (Gassco får ikke tilfredsstillende tilbakemelding fra CSL med hensyn til registrering og rapportering av uønskede hendelser ved hjelp av Synergi).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |