Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gasscos forberedelser til KEP 2010

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn på Bygnes i perioden 2.– 3.9.2008. Tilsynet var rettet mot Gassco AS sin virksomhet på Kårstø, spesielt samtidig utbygging og drift i forbindelse med KEP 2010 (Kårstø Ekspansjonsprosjekt). Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


KEP 2010
KEP 2010 er en samlebetegnelse på flere prosjekter som har som formål å robustgjøre anleggene på Kårstø (bildet) for sikker og effektiv drift i lang tid. Blant annet skal det utføres oppgraderinger av instrument- og hjelpesystemene i Statpipe-/Sleipnerdelen på anlegget.

Kårstøanlegget (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i Ptils overordnede mål om å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal videre bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet i virksomheten.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere om Gasscos bidrag til at samtidig utbygging og drift på Kårstø er innenfor regelverkskrav og anerkjente standarder.

Resultat av tilsynet
Det ble ikke funnet avvik under tilsynet. Imidlertid identifiserte vi to forhold med potensial for forbedring; en ubalanse mellom reaktivt og forebyggende arbeid og i hvilken grad Gasscos oppfølging er rettet mot systemsvikt.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96