Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco AS - styring og oppfølging overfor TSP

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Gasscos styring og oppfølging av Total E&P UK, som er teknisk tjenesteyter for drift av gassrørledningen Vesterled og mottaksterminalen i St. Fergus. Det ble ikke avdekket avvik fra gjeldende regelverk eller klare forbedringspunkter under tilsynet.


Rørledningen Vesterled frakter gass fra stigerørsinnretningen (HRP) på Heimdalfeltet til mottaksanlegget i St. Fergus i Skottland.

Heimdalfeltet med stigerørsinnretningen Heimdal Riser Platform til høyre. (Kilde: Gassco)

Den 360 kilometer lange rørledningen ble satt i drift i 1978 og har en kapasitet på cirka 38 millioner standard kubikkmeter (Sm3) naturgass per dag.

Vesterled er en del av Gassled, som opereres av Gassco AS.

Teknisk tjenesteyter (TSP) for Vesterled og mottaksterminalen i St. Fergus er Total E&P UK.
 

St. Fergus-terminalen (Kilde: Gassco)
Mottaksterminalen for Vesterled-rørledningen i St.Fergus, Skottland. (Kilde: Gassco)

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført hos Gassco AS på Bygnes 8.9.2009 og på mottaksterminalen for Vesterled i St Fergus 10.9.2009. Tilsynsaktiviteten ble rettet mot operatørselskapet Gasscos styring og oppfølging overfor Total E&P UK, som er teknisk tjenesteyter (TSP).

Tilsynsaktiviteten på terminalen i St. Fergus ble gjennomført i samarbeid med Health and Safety Executive, UK.

Bakgrunn
Vesterled rørledningssystem fører gass fra Heimdal Riser Platform (HRP) på norsk kontinentalsokkel til mottaksterminalen i St Fergus. Total E&P UK er TSP når det gjelder drift av Vesterled og mottaksterminalen. Ptil fører tilsyn med at lover og forskrifter etterleves av de involverte parter. Tilsynet utøves i samarbeid med HSE i henhold til avtale mellom norske og britiske myndigheter.

Mål
Hensikten med tilsynsaktiviteten var å skape grunnlag for å vurdere i hvilken grad Gassco, som operatør for Vesterled, etterlever de krav som stilles til styring og oppfølging av aktører i petroleumsvirksomheten gjennom regelverk, interne kravdokumenter og avtaler mellom partene. Videre var hensikten å se til at de deler av transportsystemet som ligger under Ptils myndighetsområde, opereres forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke avdekket avvik fra gjeldende regelverk eller klare forbedringspunkter under tilsynsaktiviteten. Våre observasjoner er nærmere beskrevet nedenfor. Vi registrerte at Gassco har forsterket sine tiltak for å forsikre seg om at det er samsvar mellom myndighetskrav, egne krav og andre deltakeres (TSP) krav. Dette har vi tidligere påpekt som et forbedringspunkt for selskapet. Videre er det etablert måleindikatorer for å overvåke forhold som er av betydning for sikkerheten for Vesterled.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064