Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fremstilling av fleksible rør og stigerør for Alvheim

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Marathons etterlevelse av regelverkskrav og prosjektspesifikke krav som er etablert i forbindelse med kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør og stigerør for Alvheim. Vi har ikke identifisert avvik i denne tilsynsaktiviteten, men har funnet noen områder med forbedringspotensial.


Tilsynet ble innledet med et åpningsmøte med Marathon og Technip Offshore Norge AS (TONOR) i sist nevntes lokaler 22.11.2005. Tilsynet fortsatte 23.11 og 24.11.2005 med møter, samtaler og verifikasjoner hos produsenten av fleksible rør, Flexi France i Le Trait. Et oppsummeringsmøte ble avholdt hos Flexi France 24.11.2005.

Alvheim (kilde: APL)

Bakgrunn for tilsynet

Ett av de sentrale resultatmålene for Ptil i 2005 er at vi skal bidra til å redusere risikonivået for den samlede petroleumsvirksomheten. For å oppnå dette skal vi blant annet se til at aktørene tilrettelegger og sørger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene. I tillegg skal vi se til at aktørene legger tilrette for et entydig samspill som bidrar til klare ansvarsforhold og rammebetingelser som er pådriver for en positiv utvikling innenfor HMS

I de senere år har det vært flere hendelser knyttet til fleksible stigerør på norsk kontinentalsokkel. Hendelser knyttet til stigerør har ofte stort potensial i forhold til storulykker på grunn av deres plassering på innretninger. I flere av tilfellene har vi sett nye feilmodi som ikke har blitt identifisert i designfasen. Med bakgrunn i dette ser vi det som nødvendig å holde fokus på kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør.

Formål med tilsynet

Formålet med dette tilsynet har vært å følge opp at Marathon, TONOR og Flexi France etterlever regelverkskrav og prosjektets egne krav som er etablert i forbindelse med kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør og stigerør for Alvheim.

Målet har også vært å se på hvordan Marathon oppfyller sin påseplikt overfor TONOR som leverandør og overfor Flexi France som underleverandør av fleksible rør.

Resultat fra tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at etterlevelsen av regelverkskrav og prosjektets egne krav som er etablert i forbindelse med kvalifisering, prosjektering og fremstilling av fleksible rør og stigerør for Alvheim er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Vi har ikke identifisert noen avvik i denne tilsynsaktiviteten, men har funnet noen områder med forbedringspotensial.

Marathons organisasjonskart for Alvheim, arbeidsinstruks for Marathons stedlige representant, Flexi France interne tilsynsplan for 2005 og system for avviksbehandling er de områder der det ble identifisert potensial for forbedringer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss