Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forankringssystemet på Transocean Leader

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 27.11.2006 tilsyn med Eni Norge AS (Eni) og 1.12.2006 med Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (Transocean). Tilsynet var rettet mot forankringssystemet under leteboring med Transocean Leader i Norskehavet. Vi påviste under tilsynet tre avvik fra petroleumsregelverket.


Bakgrunn for tilsynet

I desember 2004 hadde Eni en alvorlig ulykke med forankringssystemet på Ocean Vanguard ved leteboring i Norskehavet. Eni skal nå igangsette leteboring på dypt vann på Cygnus (lenke) .

Eni presenterte 28.9.2006 sine planer vedrørende forankringssystemet. Stikkprøver avdekket mangler ved verifikasjonen av forankringssystemet. Transocean har det siste året også hatt flere hendelser knyttet til forankringssystemene. Ut fra en samlet vurdering ble det besluttet å gjøre tilsyn både mot Eni og Transocean.

Transocean LeaderFormål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å se til at Eni gjør de stedsspesifikke vurderingene i samsvar med regelverket. Videre å verifisere den tekniske tilstanden på forankringssystemet på Transocean Leader (bildet).

Resultat fra tilsynet

Det ble under tilsynet påvist tre avvik fra petroleumsregelverket knyttet til teststrekk for å sikre ankerholdekraft, vertikallast på anker og manglende kalibrering av linestrekk.

Det ble videre påvist sju forbedringspunkter knyttet til verifikasjon, bruk av trustere, grunnlagsdata for analysene, oppfølging av leverandører, kriterier for å gå til overlevelsestilstanden*, intern oppfølging og risikoanalyser.

* Overlevelsestilstand
Å gå I en overlevelsestilstand for en flyttbar innretning er å redusere dypgangen for å minske muligheten for bølgeslag opp under dekk.

Andre ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss