Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forankringen av Safe Scandinavia ved Snorre A

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Statoil og Prosafe 19. og 20. mars 2007. Tilsynet var rettet mot de lokasjonsspesifikke vurderinger som er gjort i forbindelse med den planlagte forankringen av Safe Scandinavia ved Snorre A, og det utstyret som skal benyttes ved forankringen.


Tilsynet var knyttet til behandlingen av søknaden fra Statoil om å bruke Safe Scandinavia som flotell ved oppgraderinger på Snorre A i perioden april til oktober 2007, og søknad om samsvarsuttalelse (SUT) fra Prosafe for Safe Scandinavia.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynsaktiviteten er forankret i Ptils overordnede resultatmål om å føre tilsyn med aktørenes styring av faktorer som reduserer storulykkesrisiko. Den planlagte bruken av Safe Scandinavia som flotell for Snorre A skjer i et område med høy tetthet av infrastruktur på havbunnen, og innretningen vil bli forankret inntil Snorre A. Dette fører til et relativt komplisert forankringssystem, inneholdende mange ulike komponenter.

Safe Scandinavia (foto: Prosafe)

Safe Scandinavia (kilde: Prosafe)

Et tilsvarende tilsyn ble gjennomført mot Statoil og Prosafe i 2004 da Safe Scandinavia ble brukt som flotell på Sleipner. Det ble i dette tilsynet avdekket en del mangler i planleggingen av forankringen.

Basert på en helhetsvurdering av kompleksiteten i den planlagte forankring og erfaringer fra tidligere tilsvarende tilsyn mot de samme aktørene, ble det besluttet å føre tilsyn både med Statoil og Prosafe.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å se til at Statoil gjør de lokasjonsspesifikke vurderingene i samsvar med regelverket, samt at den tekniske tilstanden til forankringssystemet på Safe Scandinavia er i samsvar med regelverket. Videre å vurdere om erfaringene gjort ved tidligere tilsvarende tilsyn mot de samme aktørene har ført til endringer i hvordan Statoil og Prosafe gjennomfører de lokasjonsspesifikke vurderinger i forbindelse med forankring av Safe Scandinavia.

Resultat fra tilsynet

Vårt inntrykk etter tilsynet er at Statoil og Prosafe har gjort et grundig og godt forarbeid i forbindelse med forankringen av Safe Scandinavia ved Snorre A. Vi registrerer klar forbedring siden sist tilsvarende tilsyn ble gjennomført.

Vi har imidlertid funnet to avvik fra regelverkskrav angående kalibrering av ankervinsj og holdekraft for brems på ankervinsj. Videre har vi identifisert seks punkter med forbedringspotensial.

Ansvarlig (Statoil eller Prosafe) er angitt i parentes i overskriften på hvert punkt i tilsynsrapporten.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss