Gå til hovedinnhold

Tilsyn med flytting av personell ved spesielle værvarsel - helikopterkapasitet

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 13.-22. 10. 2008 ført tilsyn med tre operatørselskaper som planlegger flytting av personell ved spesielle værvarsler. Vi har i denne forbindelsen også innhentet informasjon og synspunkter fra helikopterselskapene CHC Helikopter Service og Norsk Helikopter. Tilsynet ble ført i form av møter med BP, StatoilHydro, ConocoPhillips og de to helikopterselskapene. Vi har ikke funnet avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet
Flere av operatørselskapene på norsk sokkel planlegger å flytte personell fra enkelte innretninger ved spesielle værvarsel. Dette gjelder generelt fra

  • innretninger som er utsatt for innsynkning, og/eller
  • innretninger som har livbåter med vær relaterte begrensninger i bruk.

Det kan være aktuelt å flytte personell fra flere innretninger samtidig innenfor et begrenset tidsrom. Det er et stort antall personer som planlegges flyttet.

All flytting av personell planlegges gjennomført ved bruk av helikopter til andre innretninger eller til land. Dette er situasjoner som reiser en rekke spørsmål og problemstillinger:

  • Kriterier for flytting av personell.
  • Værvarsel som beslutningsgrunnlag.
  • Mottakskapasitet for personell, på land og til havs.
  • Tilgjengelighet på landingsplasser/helikopterdekk på land og til havs.
  • Kapasitet, tilgjengelighet og prioritering av helikopter og –mannskap.

 

Sikorsky S-92A (kilde: Norsk Helikopter)

Sikorsky S-92A (kilde: Norsk Helikopter)

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å skaffe nødvendig oversikt og kunnskap til å kunne vurdere om næringens samlede planer om forflytting av personell kan gjennomføres på en forsvarlig måte, jf aktivitetsforskriften § 15 Transport.

Resultat av tilsynet
Det er vårt generelle inntrykk at de tre operatørselskapene BP, ConocoPhillips og StatoilHydro de senere årene har hatt en betydelig fokus på problemstillingene knyttet til flytting av personell ved spesielle værvarsel.

Selskapene har på en positiv måte høstet erfaringer fra både reelle hendelser og øvelser. Selskapene har benyttet disse erfaringene på en konstruktiv måte til forbedringer og justeringer i egne prosedyrer.

Selskapene har i møter med Ptil i november 2008 presentert kriterier og planer for flytting av personell fra enkelte innretninger ved spesielle værvarsel.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |