Gå til hovedinnhold

Tilsyn med flysikring og beredskap på Ekofisk

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tiden 6.- 8.6.2006 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) sine innretninger på Ekofisk Kompleks, med bistand fra Luftfartstilsynet (LT). Tilsynet gjaldt flysikringstjenesten (lufttrafikktjenesten (LTT), flynavigasjonstjenesten (FNT)) og beredskap, da særlig på 2/4-H (tårnet).


Bakgrunn for tilsynet

I henhold til tildelingsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Ptil blant annet bidra til koordineringsordningen mellom ulike myndighetstilsyn. Videre er det et resultatmål for Ptil å følge opp at aktørene ivaretar sitt ansvar i styring av virksomheten.

Med utgangspunkt i innspill fra LT er det laget en felles tilsynsplan for 2006, der vi blant annet skal fokusere på flysikringstjenesten, helikopterdekk og beredskap.

I dette tilsynet var den beredskapsfaglige delen også en oppfølging av tilsynet med områdeberedskapen i ConocoPhillips, som ble ført i perioden 18.10-5.11.2004.

Tilsynet ble ført med bakgrunn i styringsforskriften §§ 11 om bemanning og kompetanse, 20 om avviksbehandling, 21 om oppfølging og 22 om forbedring, aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner og luftfartslovens § 7.2. Vi la til grunn gjeldene forskifter BSL A 1-1, 1-9 og 1-10, BSL G 2-1, 5-1 og 6-1.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få verifisert om ConocoPhillips sitt styringssystem ivaretar HMS- messige forhold knyttet til beredskap mot fare-og ulykkessituasjoner. Videre ønsker LT å få verifisert at drift av flysikringstjenesten blir utført på en forsvarlig måte, og derigjennom bidra til å forebygge luftfartshendelser som kan tilbakeføres til egenskaper ved LTT og FNT eller driften av disse tjenestene.

Resultat fra tilsynet

Under gjennomgangen av styringssystemet ble det fokusert på organisasjon, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring. Videre ble det fokusert på beredskapsorganisasjonen, særlig kompetansen til personell i flysikringstjenesten og på helikopterdekk og vedlikeholdet av denne kompetansen.

Vi identifiserte både avvik og forbedringspunkter.

Avvik

  • Mangler ved systematikk for innsamling, registrering og bruk av data etter trening og øvelse.

Forbedringspunkter

  • Uklarhet i organisasjonen om begrepsbruk i forbindelse med trening og øvelse.
  • Manglende bruk av personellkurv (Esvagt) under trening og øvelse.
  • Skilting og merking av evakueringsveier er av varierende kvalitet.
  • Livbøyer som er skitne og/eller falmet.
  • LT Lufttrafikk ga 16 avvik og 6 merknader.
  • LT Flynavigasjon ga 12 avvik og 2 merknader.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss