Gå til hovedinnhold

Tilsyn med flere selskaper: Oppfølging av risikoutsatte grupper

Med bakgrunn i regelverkskrav vil Petroleumstilsynet (Ptil) føre tilsyn med næringens eget arbeid med å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper. Selskapene skal demonstrere at de har på plass et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for de aktuelle gruppene er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlige.


Formålet med tilsynet er

  • vurdere selskapenes systematiske aktiviteter for å identifisere og følge opp grupper som kan være risikoutsatt i egen virksomhet,

  • å vurdere samarbeidet mellom operatør/entreprenør i arbeidet med å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper,

  • at tilsynet skal bidra til økt kunnskap om risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten, slik at forebyggende innsats kan rettes mot de grupper hvor behov og effekt er størst.

For detaljer se likelydende brev til de berørte selskapene (lenke)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss